2000px-POL_Gdynia_COA.svg-257x300
PREZYDENT MIASTA GDYNI

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego
z zakresu ekologii i ochrony zwierząt, obejmującego
Prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt CIAPKOWO
w Gdyni przy ul. Małokackiej 3A
w okresie od 01.01.2017 r. do 31.08.2021 r.

 
 
Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 239 ze zm.)

1. Rodzaj zadania:
a) całodobowy nadzór i utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „Ciapkowo” w Gdyni przy ul. Małokackiej 3A,
b) całodobowa pomoc rannym bezdomnym zwierzętom z terenu Gdyni, odławianie bezdomnych zwierząt w godzinach od 7:00 do 19:00 oraz odławianie agresywnych bezdomnych zwierząt w godzinach nocnych od 19:00 do 7:00,
c) realizacja programu sterylizacji i kastracji bezdomnych zwierząt z terenu Gdyni,
d) wykonanie inwestycji polegającej na rozbudowie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt Ciapkowo w Gdyni, zgodnie z koncepcją oraz dokumentacją projektowo-kosztorysową sporządzoną na podstawie koncepcji, z której treścią Oferent może zapoznać się w siedzibie Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Gdyni przy ul. 10 Lutego 24 pokój 515.

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
a) przewidywana wysokość środków w projekcie budżetu Miasta Gdyni na 2017 rok, na realizację zadania objętego niniejszym konkursem, określonego w pkt 1, ppkt a-c wynosi 1 329 500 zł brutto,
b) przewidywana wysokość środków w projekcie budżetu Miasta Gdyni na 2017 rok, na realizację zadania objętego niniejszym konkursem, określonego w pkt 1, ppkt d wynosi 400 000 zł brutto,
c) w okresie od 2018 r. do 08.2021 r. koszty zadania strony ustalą w stosownych aneksach do umowy pomiędzy gminą Gdynia a Oferentem, któremu powierzone zostaną zadania objęte konkursem,
d) w przypadku uzasadnionych potrzeb istnieje możliwość przyznania dodatkowych środków na realizację zadań, po akceptacji przez gminę wniosku Oferenta i po zawarciu przez strony stosownego aneksu do umowy.

3. Zlecenie zadania publicznego odbędzie się w formie powierzenia jego realizacji.

4. Zasady przyznawania dotacji:
a) spełnienie przez Oferenta warunków formalnych zapisanych w ogłoszeniu,
b) spełnienie przez Oferenta merytorycznych kryteriów oceny ofert zawartych w ogłoszeniu.
 
5. Terminy i warunki realizacji zadania:
a) konkurs adresowany jest do podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. 2016 r. poz. 239 ze zm.), jeśli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w sferze objętej konkursem,
b) zadanie może być realizowane przez podmioty spoza Gdyni, ale zawsze na rzecz mieszkańców Gdyni,
c) okres realizacji zadania – od 01.01.2017 r. do 31.08.2021 r.
d) dotacja nie może być przeznaczona na:
– dotowanie przedsięwzięć finansowanych z budżetu Miasta Gdyni z innego tytułu,
– pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,
– zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,
– działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
– udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,
– działalność polityczną lub religijną.

6. Termin składania ofert:
Oferty należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia lub przy ul. 10 lutego 24. Na ofercie należy zaznaczyć iż jest ona kierowana na otwarty konkurs ofert, ogłoszony przez Wydział Środowiska Urzędu Miasta Gdyni pn.„Prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt CIAPKOWO w Gdyni przy ul. Małokackiej 3A w okresie od 01.01.2017 r. do 31.08.2021 r.”
Termin składania ofert upływa z dniem 5 grudnia 2016 roku. W przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu do kancelarii Urzędu Miasta Gdyni.

7. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:
a) ocena formalna wniosku oraz ocena rzetelności oferenta (łącznie max. 5 pkt):
1) spełnienie wymogów formalnych (tak/nie),
2) analiza i ocena realizacji zadań publicznych w latach poprzednich (max. 5 pkt)
b) ocena merytoryczna – kryteria oceny ustawowej (łącznie maks. 55 pkt):
1) ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta (tak/nie),
2) ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (maks. 15 pkt),
3) wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków, a w przypadku wsparcia realizacji zadania – również planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł (maks. 10 pkt),
4) ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie (maks. 30 pkt).
c) kryteria oceny dodatkowej (łącznie maks. 40 pkt):
1) ocena zakresu współpracy z instytucjami, placówkami edukacyjnymi, organizacjami pozarządowymi w realizacji zadań (maks. 10 pkt),
2) ocena zakresu działań mających wpływ na poziom adopcji zwierząt w schronisku (w tym sposób działania biura adopcyjnego) (maks.10 pkt),
3) ocena działań i współpracy z lokalną społecznością w zakresie opieki nad wolno żyjącymi kotami (10 pkt),
4) doświadczenie w zakresie prowadzenia prac inwestycyjnych (10 pkt).

8. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi najpóźniej 31 grudnia 2016 roku. Wyniki z podaniem nazwy podmiotu i wysokości przyznanej dotacji ogłasza Prezydent Miasta Gdyni poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wydziału Środowiska UM Gdyni, publikację w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej: www.gdynia.pl oraz na stronie http://www.gdynia.pl/wszystko/o/gdyni/srodowisko, niezwłocznie po podpisaniu zarządzenia.

9. Warunki formalne:

Każda organizacja składa jeden komplet dokumentów.
Decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskają dotację, podejmie Prezydent Miasta Gdyni w formie zarządzenia, po zasięgnięciu opinii powołanej w tym celu Komisji Konkursowej. Zarządzenie będzie podstawą do zawarcia z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana w konkursie, pisemnej umowy szczegółowo określającej warunki realizacji poszczególnych zadań składających się na całość zadania pn „Prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „Ciapkowo” w Gdyni przy ul. Małokackiej 3A w czasie od 01.01.2017 r. do 31.08.2021 r.”. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie.
Rozpatrywane będą wyłącznie oferty:
a) złożone przez podmioty uprawnione, zgodnie z niniejszym ogłoszeniem, do wzięcia udziału w konkursie,
b) przygotowane na obowiązującym formularzu oferty i prawidłowo wypełnione,
c) zawierające komplet niezbędnych załączników:
– aktualny odpis z KRS (wydruk ze strony www.ms.gov.pl), innego rejestru lub ewidencji,
– statut,
– sprawozdanie z działalności za 2015 rok,
d) podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta zgodnie z treścią odpisu z KRS, innego rejestru lub ewidencji,
e) złożone w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu konkursowym.
Formularz ofertowy można pobrać w siedzibie Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. 3-go Maja 27/31 lub pod adresem internetowym: http://www.gdynia.pl/dla/mieszkańców/GCOP/305_29913.html

10. Udzielone przez miasto Gdynia dotacje na zadanie prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „Ciapkowo” w Gdyni przy ul. Małokackiej 3A i związane z tym koszty
w
2015 roku dotacji udzielono:

Ogólnopolskiemu Towarzystwu Ochrony Zwierząt OTOZ Animals – 1 339 000 zł.
w 2016 roku dotacji udzielono:

Ogólnopolskiemu Towarzystwu Ochrony Zwierząt OTOZ Animals – 1 302 610 zł.

11. Informacji udziela: Barbara Strzelczyńska – Wydział Środowiska Urzędu Miasta Gdyni: ul. 10 Lutego 24, Gdynia, pok. 515, tel. 58 668-84-82.

12. Od zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.

13. Prezydent Miasta Gdyni zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny.

Za: Gdynia.pl