2000px-POL_Gdynia_COA.svg-257x300

PREZYDENT MIASTA GDYNI

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z dziedziny kultury w roku 2017.

Konkurs odbywa się zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2014.1118.j.t.).

1. Rodzaj zadania:
Konkurs obejmuje realizację projektów artystycznych w roku 2016 roku w dziedzinach kultury:
– literatura,
– film,
– teatr,
– sztuki wizualne,
– muzyka,
– wydarzenia interdyscyplinarne,
– animacja lokalnego środowiska,
– edukacja do kultury.

2) Preferowane będą projekty, które:
1. wzmacniają w odbiorcach poczucie tożsamości z miastem Gdynia,
2. pobudzają mieszkańców do kreatywnego włączania się w tworzenie wydarzeń,
3. tworzą poczucie lokalnej wspólnoty
5. tworzą więzi międzypokoleniowe.

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania:
Przewidywana wysokość środków w rezerwie celowej na realizację zadań przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w projekcie budżetu Miasta Gdyni na 2017 rok na realizację zadań objętych konkursem wynosi 375 000 zł.
Wnioskowana kwota dotacji nie może przekroczyć 1/3 puli środków jakie są do dyspozycji w konkursie czyli 125 000 zł.
Zlecanie zadania publicznego odbędzie się w formie wsparcia jego realizacji.

3. Zasady przyznawania dotacji:
1) spełnienie przez oferenta warunków formalnych zapisanych w ogłoszeniu
2) spełnienie przez oferenta merytorycznych kryteriów oceny oferty zawartych w ogłoszeniu.

4. Terminy i warunki realizacji zadania:
1) Konkurs adresowany jest do podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeśli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w sferze objętej konkursem.
2) Zadania mogą być realizowane przez podmioty spoza Gdyni, ale zawsze na rzecz mieszkańców Gdyni.

3) Data zakończenia realizacji zadania – do 31 grudnia 2017 roku.

4) Dotacje nie mogą być przeznaczone na:
a. dotowanie przedsięwzięć finansowanych z budżetu Miasta Gdyni z innego tytułu,
b. pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,
c. budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,
d. działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
e. udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,
f. działalność polityczną lub religijną.

5. Termin składania ofert:
Obowiązują wzory ofert z Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań w wykonania tych zadań.

Oferty należy składać w systemie www.witkac.pl. Po ich złożeniu w systemie należy wydrukować potwierdzenie złożenia oferty i to potwierdzenie, podpisane przez osoby upoważnione do złożenia oferty, złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia lub przy ul. 10 lutego 24. Na składanym potwierdzeniu należy zaznaczyć iż jest ona kierowana na otwarty konkurs grantowy ogłoszony przez Wydział Kultury Urzędu Miasta Gdyni.

Termin składania ofert w systemie www.witkac.pl oraz podpisanych potwierdzeń złożenia ofert w Kancelarii Ogólnej UMG ofert upływa z dniem 15 grudnia 2016 roku. W przypadku składania potwierdzenia za pośrednictwem poczty decyduje data jej wpływu do kancelarii Urzędu Miasta Gdyni.

6. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

Ocena formalna:
1) czy oferta spełnia wymogi formalne określone w ogłoszeniu o konkursie? – TAK/NIE
2) analiza i ocena realizacji zadań publicznych w latach poprzednich (rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych środków) – do 5 punktów

Ocena merytoryczna:
a) kryteria oceny ustawowej:
1) Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta – TAK/NIE
2) Ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania – do 15 punktów
3) Wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków, a w przypadku wsparcia realizacji zadania – również planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł – do 10 punktów
4) Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie – do 30 punktów.

b) kryteria oceny dodatkowej:
1) wypełnianie przez działania kulturalne zaproponowane w projekcie luk w ofercie kulturalnej Gdyni – do 20 punktów
2) oryginalność, innowacyjność: wychodzenie poza utarte sposoby realizacji zadania – do 10 punktów
3) współpraca z innymi podmiotami w ramach projektu – do 10 punktów.

Warunki formalne – rozpatrywane będą wyłącznie oferty:
1) złożone przez podmiot uprawniony, zgodnie z niniejszym ogłoszeniem, do wzięcia udziału w konkursie
2) składane poprzez system www.witkac.pl i kancelarię ogólną (podpisane potwierdzenie złożenia oferty) i prawidłowo wypełnione
3) zawierające komplet niezbędnych załączników (w systemie www.witkac.pl jako skany):
a. aktualny odpis z KRS (skan ze strony www.ms.gov.pl), innego rejestru lub ewidencji
b. statut,
c. wstępne zgody właścicieli obiektów i przestrzeni w których projekt będzie realizowany – jeśli projekt takich zgód nie wymaga skan informacji o braku konieczności ich uzyskania
4) podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta zgodnie z treścią odpisu z KRS, innego rejestru lub ewidencji
5) złożone w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu konkursowym

W przypadku oferty wspólnej dwóch lub więcej organizacji należy złożyć umowę o współpracy ubiegających się podmiotów, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego.

Każda organizacja składa jeden komplet wymaganych załączników, bez względu na ilość składanych ofert.

Decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskają dotację, podejmie Prezydent Miasta Gdyni w formie zarządzenia, po zasięgnięciu opinii powołanej w tym celu Komisji Konkursowej. Zarządzenie będzie podstawą do zawarcia z podmiotami, których oferty zostaną wybrane w konkursie, pisemnych umów szczegółowo określających warunki realizacji zadania. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w styczniu 2017 r. Wyniki konkursu z podaniem nazwy podmiotu, nazwy projektu i wysokości przyznanej dotacji, ogłasza Prezydent Miasta Gdyni poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Gdyni – Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, publikację w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej: www.gdynia.pl, niezwłocznie po podpisaniu zarządzenia.

7. Zrealizowane przez miasto Gdynia zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszta, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3

– w 2015 roku:
Akademia PLANETE+ DOC patrz i działaj/Kino InfoBox – 18 000, Dzieci piszą – 4 800, Teatr z Bliska – 18 530, Pociąg do miasta – 60 000, Teatrzyk zajechał do Gdyni – 32 300, XII Gdynia Blues Festiwal – 70 000, VIII Przegląd Amatorskich Filmów Uczniowskich Albatrosy – 15 000, 14. Pomorskie Warsztaty Filmowe – 30 000, Wiosenne głosy tradycji – 10 000, Jam session jazzowe oraz bluesowe – 20 000, , Festiwal Atrakcje – inicjatywa mieszkańców – 20 000, Gdyński Festiwal Kultury Studenckiej Delfinalia 2015 – 10 000, Wieczory z muzyką organową – 8 950, Sceno-sfera – 7 000, Południowe Spotkania Muzyczne – 30 000, Fab Lab Kids Gdynia – 14 000, Kultywowanie pieśni i tańców kaszubskich poprzez działalność Zespołu Pieśni i Tańca Gdynia – 6 420, Agora Kultura – 9 000, Lidzka Polonia dla Macierzy (Organizacja koncertu w Gdyni zespołu „Kresowiacy” z Lidy na Białorusi) – 3 500, Dociekania filozoficzne profesora Globusa – 8 200, Wieczory w Concertino – cykl koncertów – 4 500, Pociąg do podróży – 4 500, Motywy żydowskie w muzyce świata. Koncert muzyki klezmerskiej połączony z promocją płyty CD z okazji 30-lecia pracy artystycznej Dariusza S. Wójcika wieloletniego solisty Teatru Muzycznego w Gdyni – 4 500, Gdynia – Wagabundy 2015 – 4 500, 14. warsztaty harmonijkowe – 4 500, – Ała rzeczywistość – 4 710, Chóralne noce z gwiazdami Muzyczne Niebo – 7 950, Rodzinne warsztaty artystyczne – 1 800, Kaszuby w literaturze i filmie – 1 300, Wydanie Rocznika Gdyńskiego nr 27 – 9 000

– w 2016 roku:
Ucieczka-Flucht międzynarodowy dokumentalny projekt teatralny na torach kolejowych – 41 500, 15. Pomorskie Warsztaty Filmowe – 30 000, Pociąg do miasta – projekt – 83 900, Akademia Głosów Tradycji – 18 000, IX Przegląd Amatorskich Filmów Uczniowskich Albatrosy – 19 200, Miejskie metropolie – pokazy kina plenerowego – 31 600, Gdyńska Muzyczna Kartka z Kalendarza 10 lutego 2016 r. – 7 000, 70 lat Gdyńskiej Orkiestry Symfonicznej w 90-letniej historii miasta Gdyni – 10 000, Teatr z bliska. W Gdyni i o Gdyni – 12 300, V Gdyński Weekend Kuglarski – 21 570, XIII Gdynia Blues Festiwal – 70 000, Wystawy i warsztaty plastyczne oraz prelekcje z historii sztuki – 2 000, Mapa pamięci o Oksywiu i Orłowie – 10 700, V Międzynarodowe Biennale Grafiki Cyfrowej Gdynia 2016: 90 rocznica powstania Miasta – Gdynia otwarta na nowoczesność – 17 230, Archeologia dla seniorów. Zajęcia edukacyjne na temat pradziejów Gdyni – 4 925, Renault NN – historia Miasta, historia motoryzacji – 20 000, Gdynia w pamięci młodych ludzi – 5 600, Teatralne warsztaty edukacyjne – 7 200, Próby teatralne oraz musical „Alicja w krainie Cz.” – 4 600, XI Niemieckojęzyczny Szkolny Festiwal Teatralny – 1 500, Być jak Sherlock Holmes Sztuki – 2 000, Warsztaty EtnoPomerania – 4 000, Gdynia moje miasto – 1 975, Wieczory z muzyką organową – 7 000, Wagabundy 2016 – 4 500, Jam session bluesowe oraz jazzowe – 6 000, 90 lat Gdyni pieśnią opisane – 1 600, Jubileusz 85-lecia Chóru Męskiego „Dzwon Kaszubski” – 1 000, Dzieci piszą 2 – 3 000, Wyśpiewam, wymaluję morze – Gdynia 2016 – 3 000, Wydanie Rocznika Gdyńskiego nr 28 – 12 100.

8. Informacji udziela: Olga Krzyżyńska – Wydział Kultury Urzędu Miasta Gdyni: ul. 10 lutego 24, Gdynia, pokój 115, tel. 0 58 66 88 173.

9. Od zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.

10. Prezydent Miasta Gdyni zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny.

Za: Gdynia.pl