pbu_header_logo_pl
Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 – Centrum Projektów Europejskich – informuje, że pierwszy etap naboru projektów do dofinansowania w ramach Programu trwa do 31 grudnia 2016 r. Nabór prowadzony jest w ramach Priorytetu 4. Promocja zarządzania granicami oraz bezpieczeństwem na granicach, zarządzanie mobilnością i migracjami. Koncepcje projektowe należy składać do Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu.

Program Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020
Priorytet 4. Promocja zarządzania granicami oraz bezpieczeństwem na granicach, zarządzanie mobilnością i migracjami
Priorytet 4.1 Wsparcie dla efektywności i bezpieczeństwa granic
Priorytet 4.2 Poprawa operacji zarządzania granicami, procedur celnych i wizowych

Na co i kto może składać wnioski? Kto może składać wnioski?

 • organy administracji rządowej i samorządowej, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki ustanowione przez państwo lub samorząd w celu zapewnienia usług publicznych,
 • organizacje pozarządowe,
 • Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej.

Lista wnioskodawców kwalifikujących się do uzyskania dofinansowania w ramach programu zamieszczona jest w Podręczniku Programowym Część I – Aplikant, dostępnym na stronie Programu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Priorytet 4.1 Wsparcie dla efektywności i bezpieczeństwa granic

Proponowane indykatywne przedsięwzięcia w ramach priorytetu:

 • wspólne inicjatywy służące adaptacji i rozbudowy istniejących przejść granicznych dla ruchu pieszego i rowerowego;
 • wspólne inicjatywy w zakresie poprawy infrastruktury przejść granicznych;
 • wspólne tworzenie spójnego systemu znaków identyfikacji wizualnej przejść granicznych;
 • wspólne projekty dotyczące wyposażenia istniejących przejść granicznych umożliwiających usprawnienie ich funkcjonowania;
 • wspólny rozwój i modernizacja infrastruktury wspierającej przejścia graniczne.

Priorytet 4.2 Poprawa operacji zarządzania granicami, procedur celnych i wizowych

Proponowane indykatywne przedsięwzięcia w ramach priorytetu:

 • wspólne inicjatywy mające na celu stworzenie możliwości przyspieszenia odprawy podróżnych, którzy rzadko przekraczają granicę;
 • wspólne inicjatywy dla ułatwienia procedur przekraczania granicy oraz szkolenia personelu służb granicznych i celnych;
 • wspólne inicjatywy w celu zwiększenia przejrzystości i skuteczności procedur celnych i odpraw;
 • wspólne inicjatywy mające na celu wsparcie zarządzania granicami w zakresie zapobiegania i zwalczania nielegalnej migracji i handlu, walki z przestępczością zorganizowaną.

Wszystkie działania muszą mieć charakter transgraniczny.

Kryteria wyboru projektów

Wnioski złożone w ramach naboru będą podlegały ocenie:

 • administracyjnej i kwalifikowalności,
 • strategicznej i technicznej.

W trakcie oceny będą brane pod uwagę: powiązanie projektu z celami programu i celem tematycznym, udowodniony transgraniczny charakter działań, spełnienie co najmniej 3 kryteriów współpracy transgranicznej (wspólne przygotowanie, wspólna realizacja, wspólne finansowanie, wspólny personel).Szczegółowe kryteria oceny zostały opisane w Podręczniku Programowym Część I – Aplikant.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: 2,5 mln euro.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: ok. 14,53 mln euro z EFRR.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

wrzesień 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020
Centrum Projektów Europejskich
ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa

Sposób składania wniosków

Koncepcje projektowe należy przygotować w języku angielskim wyłącznie przy użyciu aplikacji, którą można pobrać ze strony Programu.

Po przygotowaniu koncepcji należy zapisać ją na nośnik danych oraz wydrukować wersję papierową. Obydwie wersje (papierową i elektroniczną) należy dostarczyć do siedziby Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Warszawie najpóźniej do 31 grudnia 2016 r.

Wiążące są data i godzina wpływu dokumentów do WST:

 • w przypadku przesyłki pocztowej decyduje data stempla pocztowego;
 • w przypadku dostarczenia osobistego lub za pośrednictwem kuriera przesyłkę należy dostarczyć najpóźniej do 30 grudnia 2016 r. do godz. 15:00.

Pytania i odpowiedzi

 • Beneficjenci będą mogli uzyskać pisemną odpowiedź na wątpliwości związane z wymogami tego naboru wniosków pisząc na adres e-mail pbu@pbu2020.eu. Eksperci Programu będą udzielać odpowiedzi przynajmniej raz w tygodniu.
 • Wspólny Sekretariat Techniczny będzie również umożliwiał konsultacje indywidualne z aplikantami na temat partnerstwa oraz pomysłu na projekt.

Za: NGO