ministerstwo_sportu_i_turystyki_tabliczka_4x3_fot_tkaczor_ngopl
Minister Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs na dofinansowanie w 2017 roku organizacji zajęć sportowych dla uczniów, finansowanych ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (FZSdU). Wnioski należy składać do 2 grudnia 2016 r.

Wysokość środków publicznych, ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (FZSdU), przeznaczonych na realizację w 2017 roku zadań objętych konkursem, wynosi 21,5 mln zł. Podana kwota może ulec zmianie, w przypadku dokonania zmian w planie rzeczowo-finansowym FZSdU na rok 2017.

Zadania przewidziane do realizacji:

Środki Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów przeznacza się w 2017 r., na dofinansowanie realizacji trzech zadań:

 • zadanie nr 1 – zajęcia sportowe dla uczniów, ukierunkowane na upowszechnianie sportów zimowych – łączna kwota dofinansowania – 2,5 mln zł;
 • zadanie nr 2 – zajęcia sportowe dla uczniów organizowane w ramach Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” – łączna kwota dofinansowania – 14 mln zł;
 • zadanie nr 3 – zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej – łączna kwota dofinansowania – 5 mln zł.

Priorytetowo traktowane będą wnioski, w których:

 • zaplanowano prowadzenie zajęć sportowych na obszarze całego województwa;
 • wykazano odpowiedni zasięg i potencjał organizacyjny (kadrowy i rzeczowy) gwarantujący prawidłową realizację zadania;
 • wykazany będzie udział środków samorządowych szczebla wojewódzkiego;
 • wykazany będzie udział środków samorządowych szczebla lokalnego;
 • uwzględniono udział uczniów zamieszkałych w miejscowościach, w których nie ma krytej pływalni (dot. zadania nr 2);
 • w trakcie naboru zapewniono powszechny i systematyczny udział w zajęciach;
 • przedstawiono oszczędną i racjonalną kalkulację kosztów;
 • uwzględniono działania służące integracji społecznej oraz wyrównywaniu szans poprzez sport;
 • zaplanowano udział w realizacji zadania wolontariuszy;
 • wykazano stosowne doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze, zasięgu, z udziałem środków publicznych.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

Za: NGO