ministerstwo_zdrowia_tabliczka_4x3_fot_tkaczor_ngo-pl-1
Minister Zdrowia ogłosił konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego: Organizacja konferencji i spotkań edukacyjnych popularyzujących wiedzę na temat zdrowia prokreacyjnego oraz przygotowanie materiałów do edukacji młodzieży na poziomie szkoły średniej. Oferty należy składać do 4 listopada 2016 r.

Ogłoszonekonkursy:

  1. 2.3 Organizacja konferencji i spotkań edukacyjnych popularyzujących wiedzę na temat zdrowia prokreacyjnego
  2. 2.3 Organizacja konferencji i spotkań edukacyjnych popularyzujących wiedzę na temat zdrowia prokreacyjnego – przygotowanie materiałów do edukacji młodzieży na poziomie szkoły średniej

Prawidłowo przygotowaną i wypełnioną ofertę wraz z załącznikami (w jednym egzemplarzu) należy złożyć w terminie od 19 października do 4 listopada 2016 r. na adres:

Ministerstwo Zdrowia

Departament Matki i Dziecka

ul. Miodowa 15

00‐952 Warszawa

z dopiskiem na kopercie: Konkurs NPZ, zadanie: Organizacja konferencji i spotkań edukacyjnych popularyzujących wiedzę na temat zdrowia prokreacyjnego NPZ.CO6_2_3_2016 lub : Konkurs NPZ, zadanie: organizacja konferencji i spotkań edukacyjnych popularyzujących wiedzę na temat zdrowia prokreacyjnego – przygotowanie materiałów do edukacji młodzieży na poziomie szkoły średniej NPZ.CO6_2_3_2016.

Oferty należy składać (osobiście, pocztą kurierską lub listem poleconym) w siedzibie Ministerstwa Zdrowia od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15.

O przyjęciu oferty decyduje data i godzina jej wpływu do Ministerstwa Zdrowia. Oferty, które wpłyną po terminie, będą odrzucane.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

Za: NGO