senat_wejscie_4x3Szef Kancelarii Senatu, działając na podstawie uchwały nr 8 Prezydium Senatu z dnia 23 września 2016 r. w sprawie zasad zlecania zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą, ogłosił nabór ofert na realizację zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 r. Oferty należy składać do 30 listopada 2016 r.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań stanowi 75 000 000 zł. W przypadku nieotrzymania przez Kancelarię Senatu środków finansowych lub otrzymania ich w wysokości innej niż planowana w ustawie budżetowej na rok 2017, Kancelaria Senatu zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania publicznego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 r.

Zadanie należy zrealizować w terminie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

Oferta może dotyczyć tylko jednego, szczegółowego kierunku działania, określonego w uchwale nr 9 Prezydium Senatu z dnia 23 września 2016 r. w sprawie określenia kierunków działań na rzecz Polonii i Polaków za granicą w latach 2017–2019 (np. promowania Polski i kultury polskiej poza granicami kraju, wzmacniania i podtrzymywania tożsamości narodowej, bieżącego funkcjonowania mediów tradycyjnych i elektronicznych itd.), z zastrzeżeniem punktu 6.

W przypadku zadań polegających na budowie, przebudowie lub remoncie obiektu budowlanego (z wyjątkiem remontu bieżącego) jedna oferta może dotyczyć tylko jednego obiektu budowlanego.

Do oferty należy załączyć co najmniej jeden list intencyjny od beneficjentów ze środowisk polonijnych/polskich za granicą, wskazanych w szczegółowym opisie zadania, potwierdzający ich aktywny udział w opracowaniu zadania lub zobowiązanie do czynnej współpracy z oferentem w jego realizacji. W przypadku dokumentów w języku innym niż polski do listu należy dołączyć jego zwykłe tłumaczenie na język polski.

8. Prawidłowo wypełnioną ofertę wraz z załącznikami należy przesłać pocztą/ przesyłką kurierską na adres:

Kancelaria Senatu

Biuro Polonijne

ul. Wiejska 6

00-902 Warszawa

z dopiskiem na kopercie „OFERTA”

lub doręczyć osobiście do Kancelarii Ogólnej Kancelarii Senatu, ul. Wiejska 6, wejście BII, od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.

Edytowalna wersja złożonej oferty wraz z załącznikami powinna zostać przesłana na adres mailowy: dotacje@senat.gov.pl

W temacie wiadomości należy wpisać ”Oferta – nazwa oferenta”.

Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa 30 listopada 2016 r. O złożeniu oferty w terminie decyduje data jej wpływu do Kancelarii Senatu. Oferty, które wpłyną do Kancelarii Senatu po tym terminie, nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

Za: NGO