ministerstwo_spraw_wewnetrznych_i_administracji_mswia_tabliczka_4x3_fot_tkaczor_ngopl-jpgPrzedłużono termin składania wniosków o udzielenie dotacji celowych na realizację w 2017 r. zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego. Wnioski można składać do 27 września 2016 r.

Dotacje celowe przyznawane są na realizację następujących zadań:

1) działalność instytucji kulturalnych, ruchu artystycznego i twórczości mniejszości oraz imprez artystycznych mających istotne znaczenie dla kultury mniejszości lub dla zachowania i rozwoju języka regionalnego (art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy);

2) wydawanie książek, czasopism, periodyków i druków ulotnych w językach mniejszości, w języku regionalnym lub w języku polskim, w postaci drukowanej oraz w innych technikach zapisu obrazu i dźwięku (art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy);

3) wspieranie programów telewizyjnych i audycji radiowych realizowanych przez mniejszości lub realizowanych w języku regionalnym (art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy);

4) ochronę miejsc związanych z kulturą mniejszości lub z językiem regionalnym (art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy);

5) działalność świetlicową (art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy);

6) prowadzenie bibliotek oraz dokumentacji życia kulturalnego i artystycznego mniejszości lub bibliotek oraz dokumentacji dotyczących języka regionalnego (art. 18 ust. 2 pkt 7 ustawy);

7) edukację dzieci i młodzieży realizowaną w różnych formach (art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy);

8) propagowanie wiedzy o mniejszościach lub o języku regionalnym (art. 18 ust. 2 pkt 9 ustawy);

9) remonty obiektów budowlanych, w tym obiektów zabytkowych, służących zachowaniu tożsamości kulturowej mniejszości (art. 18 ust. 2 pkt 1, 3-8 ustawy).

Wnioskodawca ubiegający się o przyznanie dotacji celowej składa odrębny wniosek na każde z wnioskowanych zadań.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej ministerstwa: Konkurs

Za: NGO