ministerstwo_rodziny_pracy_MRPiPS_tabliczka_4x3_fot_TKaczor_ngopl

Od 26 sierpnia do 13 września 2016 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyjmować będzie wnioski o dofinansowanie projektów w konkursie nr POWR.02.09.00-IP.03-00-007/16 ogłaszanym w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER – Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej.

Konkurs nr POWR.02.09.00-IP.03-00-007/16 ogłaszany jest w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER – Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej (Priorytet inwestycyjny: 9 v Wspieranie przedsiębiorczości społecznej zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia).

Wnioskodawcami w konkursie, są:

  • organizacje pozarządowe,
  • uczelnie i podmioty uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym,
  • jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, mających na celu realizację działań rzeczniczych i doradczych na poziomie regionalnym i ponadregionalnym w zakresie spójności polityk publicznych w obszarze ekonomii społecznej.

Kryteria formalne i merytoryczne zgodne z pkt V.2 i V.3 Regulaminu konkursu nr POWR.02.09.00-00-IP.03-00-007/16.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 100%. Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 7 000 000,00 PLN

Czytaj dalej