ministerstwo_nauki_i_szkolnictwa_wyzszego_tabliczka_4x3_fot_TKaczor_ngo.pl

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. „Organizowanie działań na rzecz rozwoju sportu akademickiego”. Oferty wraz z załącznikami należy składać do 10 sierpnia 2016 r.

W ramach zadania pn. „Organizowanie działań na rzecz rozwoju sportu akademickiego” mogą być realizowane projekty w szczególności w formie konkursów, programów, kampanii, akcji informacyjnych, szkoleń, zgrupowań sportowych, publikacji materiałów edukacyjnych oraz imprez sportowych.

Projekty powinny uwzględniać następujące cele:

  1. promocja sportu w polskim środowisku akademickim, poprzez działania na rzecz upowszechniania systematycznych zajęć sportowych dla studentów oraz organizowanie imprez sportowych promujących aktywność sportową studentów, w tym promocja pozytywnych zachowań społecznych, w szczególności wolontariat w sporcie akademickim, zwalczanie dopingu w sporcie, idea czystej rywalizacji (fair play);
  2. udzielanie wsparcia polskim studentom w aktywnym udziale w Uniwersjadach, Akademickich Mistrzostwach Świata i innych imprezach międzynarodowej rywalizacji sportowej studentów, w tym m.in. wsparcie Akademickich Centrów Szkolenia Sportowego;
  3. wsparcie polskich studentów niepełnosprawnych, uczestniczących w rywalizacji sportowej studentów.

Projekty mogą uwzględniać jeden lub więcej z wyżej wymienionych celów.

Oferty należy przesyłać pocztą na adres: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Biuro Ministra, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Biuro Ministra. Konkurs ofert na realizację zadania Organizowanie działań na rzecz rozwoju sportu akademickiego 2016.
O przyjęciu oferty decyduje data wpływu do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Oferty można też złożyć w biurze podawczym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wejście od ul. Hożej 20) w godz. 815 – 1615. O przyjęciu oferty decyduje data wpływu do biura podawczego MNiSW. Oferty nadesłane po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej ministerstwa: Konkurs

Za: NGO