Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert

na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu innowacji społecznych w postaci aktywizacji osób niepełnosprawnych do współdecydowania o dostępności rozwiązań miejskich w zakresie zaangażowania w budżet obywatelski w roku 2016.

 

Konkurs odbywa się zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 239 z późn. zm.).

1. Rodzaj zadania:
Konkurs obejmuje w szczególności:

 1. wypracowanie modelu informowania niepełnosprawnych mieszkańców o możliwości współdecydowania o rozwiązaniach miejskich zwłaszcza w zakresie zachęcania do składania wniosków w budżecie obywatelskim i głosowania na projekty zakwalifikowane;
 2. zapewnienie niepełnosprawnym mieszkańcom możliwości współdecydowania o rozwiązaniach miejskich (min. poprzez uruchomienie i prowadzenie mobilnych punktów do głosowania, stwarzających osobom niepełnosprawnym możliwość głosowania na projektu w budżecie obywatelskim;
 3. stworzenie systemu docierania do osób niepełnosprawnych, mogących posiadać bariery w głosowaniu poprzez wypracowanie rozwiązań wspierających jak np. uruchomienie infolinii;
 4. zebranie rekomendacji dotyczących rozwiązań, które w przyszłości miasto mogłoby wdrożyć, wspierając włączanie się osób niepełnosprawnych w procesy decyzyjne.

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania: 

 1. Przewidywana wysokość środków pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej zlecane fundacjom oraz organizacjom pozarządowym art. 36, na rok 2016,  na realizację zadania objętego konkursem wynosi 15000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych i zero groszy).
 2. Zlecanie zadania publicznego odbędzie się w formie wsparcia jego realizacji, przy czym wysokość wnioskowanej dotacji nie może przekroczyć 15 000,00 zł.
 3. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie.

3. Zasady przyznawania dotacji: 

 1. spełnienie przez oferenta warunków formalnych zapisanych w ogłoszeniu;
 2. spełnienie przez oferenta merytorycznych kryteriów oceny oferty zawartych w ogłoszeniu.

4. Terminy i warunki realizacji zadania: 

1. Konkurs adresowany jest do podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeśli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w sferze objętej konkursem.
2. Zadania mogą być realizowane przez podmioty spoza Gdyni, ale zawsze na rzecz mieszkańców Gdyni.
3. Termin realizacji zadania – od 15 sierpnia 2016 do 30 listopada 2016 roku.
4. Dotacje nie mogą być przeznaczone na:
a) dotowanie przedsięwzięć finansowanych z budżetu Miasta Gdyni z innego tytułu,
b) pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,
c) budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,
d) działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
e) udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,
f) działalność polityczną lub religijną.

5. Termin składania ofert: 

 1. Oferty należy składać w Laboratorium Innowacji Społecznych przy Al. Zwycięstwa 96/98, budynek IVB, piętro I, pok. F 1.04, w godz. 8.00- 16.00 lub przesłać pocztą na w/w adres w kopercie z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert z zakresu innowacji społecznych w postaci aktywizacji osób niepełnosprawnych do współdecydowania o dostępności rozwiązań miejskich w zakresie zaangażowania w budżet obywatelski w roku 2016 – Nie otwierać przed 04.08.2016 r. godzina 10.00”.
 2. Termin składania ofert upływa z dniem 3 sierpnia 2016 roku. W przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu do Laboratorium Innowacji Społecznych.
 3. Formularz oferty można pobrać w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. 3 maja 27/31 lub Laboratorium Innowacji Społecznych przy al. Zwycięstwa 96/98 lub po adresem internetowym http://www.gdynia.pl/dla/mieszkancow/GCOP/305_29913.html .
 4. W przypadku oferty wspólnej dwóch lub więcej organizacji należy złożyć umowę o współpracy ubiegających się podmiotów, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego.
 5. Każda organizacja składa jeden komplet dokumentów, bez względu na ilość składanych ofert.

6. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty: 

1. Kryteria oceny strategicznej (łącznie można zdobyć do 60 punktów):
a) innowacyjność proponowanych rozwiązań i dostosowanie oferty do harmonogramu realizacji Budżetu Obywatelskiego 2016 – do 20 punktów,
b) zakładana grupa adresatów zadania (sposób i adekwatność rekrutacji, charakterystyka grupy odbiorców, liczba adresatów zadania, konkurencyjność i otwartość naboru), oferta pkt III.3 – do 20 punktów,
c)  zdiagnozowanie potrzeb i barier, które zostaną zaspokojone i/lub przezwyciężone w wyniku realizacji zadania oraz określenie celów zadania, które zostaną zrealizowane (czy cele odpowiadają na opisane potrzeby), oferta pkt III. 1,2,4,6 – do 10 punktów,
d) opis realizacji zadania (rzetelność, czytelność i dokładność opisu działań oraz harmonogram), oferta pkt III.8,9 – do 10 punktów.
2.    Kryteria oceny jakościowej (łącznie można zdobyć do 40 punktów):
a) ocena zakładanej wykonalności zadania (w tym: potencjał ekonomiczny wykonawcy zadania, doświadczenie w realizacji podobnych zadań, dotychczasowa współpraca z jednostką ogłaszającą konkurs, współpraca z innymi organizacjami i podmiotami, identyfikacja adresatów projektu oraz sposoby komunikowania się z nimi) – do 15 punktów,
b) adekwatność zakładanych działań względem opisanych potrzeb – korzyści dla osób niepełnosprawnych i stopień ich zaangażowania w realizację zadania, a także korzyści dla osób będących odbiorcami działań – do 10 punktów,
c) zakładana efektywność wykorzystania dotacji – ocena zakładanych kosztów realizacji zadania w stosunku do celów i rezultatów – do 15 punktów.
3.    Kryteria formalne – rozpatrywane będą wyłącznie oferty:
a) złożone przez podmiot uprawnionym do wzięcia udziału w konkursie, zgodnie ze specyfikacją stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia,
b) złożone na obowiązującym i prawidłowo wypełnionym formularzu,
c) zawierające komplet załączników:
1. kopią aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wystawiony), lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.. W przypadku nie wpisanych do KRS podmiotów działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego oraz do innych kościołów i związków wyznaniowych – dokument poświadczający, że dany podmiot posiada osobowość prawną oraz wydane przez władze zaświadczenie o osobie (osobach) upoważnionej do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu tego podmiotu,
2. dokumentem potwierdzającym upoważnienie do działania w imieniu oferenta, w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru,
3. kopią aktualnego statutu,
4. pełnomocnictwami do działania w imieniu organizacji (w przypadku, gdy ofertę podpisują osoby inne niż umocowane w KRS do reprezentacji).
d)    złożone w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym,
e)    złożone w prawidłowo opisanej kopercie.

7. Rozstrzygnięcie konkursu: 

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w sierpniu 2016r. Wyniki konkursu z podaniem nazwy podmiotu, nazwy projektu i wysokości przyznanej dotacji, ogłasza Prezydent Miasta Gdyni poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Gdyni – Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, publikację w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej: www.gdynia.pl, niezwłocznie po podpisaniu zarządzenia.
 2. Decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskają dotację, podejmie Prezydent Miasta Gdyni w formie zarządzenia, po zasięgnięciu opinii powołanej w tym celu Komisji Konkursowej. Zarządzenie będzie podstawą do zawarcia z podmiotami, których oferty zostaną wybrane w konkursie, pisemnych umów szczegółowo określających warunki realizacji zadania.
 3. Od zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie wyboru ofert i udzielaniu dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.
 4. Prezydent Miasta Gdyni zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny.
 5. Informacji dotyczących konkursu udziela: pan Paweł Wyszomirski, Laboratorium Innowacji Społecznych, al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, pokój F 1.04, tel.58 727 39 02.

Załączniki: