ministerstwo_rodziny_pracy_MRPiPS_tabliczka_4x3_fot_TKaczor_ngopl

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs nr POWR.02.04.00-IP.03-00-006/16 „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i prywatnych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy (od 16 do 31 sierpnia 2016 r.).

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcami w konkursie, zgodnie z typem beneficjenta wykazanym w SzOOP, są:

  • jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne,
  • ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego,
  • organizacje pozarządowe,
  • podmioty ekonomii społecznej,
  • federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej,
  • partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,
  • jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze,
  • instytucje szkoleniowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekty składane w odpowiedzi na konkurs powinny przyczyniać się do realizacji celów PO WER, w szczególności muszą wpisywać się w realizację celu szczegółowego nr 3 Osi Priorytetowej II Wyposażenie instytucji rynku pracy w zasoby informacyjne pozwalające zwiększyć efektywność ich funkcjonowania.

Celem konkursu jest wyposażenie instytucji rynku pracy w zasoby informacyjne pozwalające zwiększyć efektywność ich funkcjonowania. W ramach niniejszego konkursu przewiduje się wyłonienie projektu, wpisującego się w typ projektu określony w SzOOP: rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji.

Informacja o zawodach to uporządkowane dane potrzebne do skutecznego podejmowania decyzji dotyczących wyboru pracy/ zatrudnienia lub nabywania nowych kompetencji czy też zmiany kwalifikacji zawodowych. Zasoby informacji o zawodach mogą obejmować np. informacje o zadaniach i czynnościach zawodowych, warunkach pracy, wymaganiach psychofizycznych, wymaganych kompetencjach i kwalifikacjach czy też szansach zatrudnienia.

Zasoby te będą wykorzystywane przez klientów PSZ i innych IRP oraz pracowników tych służb i instytucji, w pośrednictwie pracy, poradnictwie zawodowym, dostosowaniu szkoleń do potrzeb klientów, w obsadzaniu trudnych stanowisk. Opracowanie, aktualizacja i rozpowszechnianie zasobów informacyjnych pozwoli na trafne planowanie kariery zawodowej, optymalizację szkoleń dla bezrobotnych, podniesie też kompetencje kadry PSZ i innych IRP. Ich stosowanie będzie rekomendowane przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Do dofinansowania zostanie wybrany 1 projekt.

Kryteria wyboru projektów

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 100%, natomiast maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 84,28%. Wkład własny Wnioskodawcy do realizacji projektu nie jest wymagany. Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów 30 000 000 zł.

Niezbędne dokumenty:

Regulamin konkursu nr POWR.02.04.00-IP.03-00-006/16 z dnia 30.06.2016 r.

Załącznik 1 – Wzór karty weryfikacji poprawności wniosku w ramach PO WER

Załącznik 2 – Wzór karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik 3 – Wzór karty oceny strategicznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik 4 – Wzór deklaracji poufności dla członka KOP z prawem dokonywania oceny

Załącznik 5 – Wzór deklaracji poufności dla obserwatora uczestniczącego w pracach KOP

Załącznik 6 – Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności

Załącznik 7 – Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności

Załącznik 8 – Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Załącznik 9a – Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Załącznik 9b – Wzór umowy o dofinansowanie projektu z państwowymi jednostkami budżetowymi

Załącznik 10 – Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO WER

Załącznik 11 – Lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie PO WER

Załącznik 12 – Katalog cen rynkowych dla konkursu POWR.02.04.00-IP.03-00-006/16

Termin rozstrzygnięcia konkursu: Nie został określony

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15

Sposób składania wniosków

  • w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA
  • oraz w formie papierowej (w dwóch egzemplarzach) opatrzonej podpisem osoby uprawnionej/osób uprawionych do złożenia tego wniosku (osobiście, pocztą kurierską lub listem poleconym)

Pytania można kierować na adres poczty elektronicznej: zawody@efs.mrpips.gov.pl

Strona naboru wniosków w ramach konkursu nr POWR.02.04.00-IP.03-00-006/16

Za: NGO