subwencja-oswiatowa-to-zle-rozwiazanie-pisze-do-mrpips-skarbnik-pasymia

13 czerwca 2016 r. Elżbieta Bojanowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaakceptowała ostateczną listę podmiotów, które uzyskały dofinansowanie w konkursie ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”- edycja 2016 r.

Wśród podmiotów, których oferty zostały ocenione pozytywnie, znalazło się 34 jednostek samorządu terytorialnego, 17 stowarzyszeń, 4 fundacje oraz 4 kościelne osoby prawne.

Podmioty, które otrzymały dotację, proszone są o złożenie w terminie 7 dni od dnia ukazania się wyników konkursu na stronie ministerstwa wymaganej dokumentacji w celu zawarcia umowy:

  • Oświadczenia o przyjęciu dotacji,
  • Dwóch egzemplarzy umowy, uzupełnionych (poza datą i numerem) i podpisanych przez osoby upoważnione (jednostki samorządu terytorialnego : wójt, prezydent, burmistrz wraz z kontrasygnatą skarbnika, głównego księgowego budżetu; organizacje pozarządowe : osoby wskazane w KRS). – umowa w załączeniu.

Do umowy należy dołączyć:

– uaktualniony budżet oraz harmonogram,

– oświadczenie, że na realizację projektu wybranego w konkursie ofert Oferent nie otrzymał dotacji z innych źródeł (nie dotyczy to wkładu własnego).

Dokumenty należy odesłać na adres:

Departament Pomocy i Integracji Społecznej

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

ul. Nowogrodzka 1/3/5

00-513 Warszawa

Umowę należy uzupełnić odręcznie, nie należy jej w żaden sposób zmieniać, czy modyfikować.

Za: MRPiPS