cpe_logo_medium
Centrum Projektów Europejskich (CPE), pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-003/16 na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza Common Framework w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER.

Przedmiotem konkursu są projekty, których efektem jest wypracowanie i wdrożenie nowego rozwiązania we współpracy z partnerem zagranicznym z kraju członkowskiego Unii Europejskiej.

O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty wskazane w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych PO WER, tj.:

– podmioty odpowiedzialne za kreowanie, realizację i monitorowanie polityk publicznych oraz kontrolę i nadzór nad tymi politykami,
– administracja publiczna,
– jednostki samorządu terytorialnego,
– ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego,
– instytucje rynku pracy,
– instytucje pomocy i integracji społecznej,
– szkoły i placówki systemu oświaty,
– uczelnie,
– przedsiębiorstwa,
– organizacje pozarządowe,
– podmioty ekonomii społecznej,
– partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej.

Nowe rozwiązanie – to produkt projektu współpracy ponadnarodowej, który w całości, części lub w określonej formie nie występuje dotychczas w Polsce. Współpraca z partnerem zagranicznym (partnerstwo ponadnarodowe) – oznacza, że cele, produkty i rezultaty projektu są powiązane ze współpracą ponadnarodową i pokazują jej wartość dodaną; partnerzy podpisują list intencyjny oraz umowę o współpracy ponadnarodowej.

Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w ramach siedmiu tematów:

1) Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)

[1].
2) Zwiększenie dostępu do zatrudnienia dla osób pozostających bez pracy z następujących grup: osób o niskich kwalifikacjach zawodowych, osób powyżej 50 roku życia, kobiet, długotrwale bezrobotnych oraz osób niepełnosprawnych.
3) Zwiększenie liczby lub zakresu usług społecznych świadczonych przez podmioty ekonomii społecznej lub zwiększenie poziomu wykorzystania tych usług przez podmioty administracji publicznej.
4) Godzenie ról zawodowych i życia rodzinnego.
5) Metody utrzymania aktywności zawodowej osób po 50 roku życia w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym zarządzanie wiekiem).
6) Zwiększenie dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie.
7) Zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego.

[1] W ramach niniejszego konkursu nie przewiduje się finansowania działań o charakterze mobilnościowym, które mogą być realizowane tylko i wyłącznie w Działaniu 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej PO WER.

Termin naboru: od 18.07.2016 do 29.07.2016

Kryteria wyboru projektów zostały określone w dziale V regulaminu konkursu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE i środków budżetu państwa) wynosi 97% wydatków kwalifikowanych. Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów 40 000 000 zł.

Niezbędne dokumenty:

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Planuje się, że konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie ok. 8 miesięcy od zakończenia naboru wniosków.

Miejsce składania wniosków
Centrum Projektów Europejskich, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa (klatka „E”, III piętro), w godzinach pracy CPE, tj. od poniedziałku do piątku, od 8:15 do 16:15, z zastrzeżeniem że w dniu 29 lipca br. wnioski mogą być składane do godziny 12.00.

Wniosek składany jest:
a) w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) oraz
b) w formie papierowej wydrukowanej z aplikacji SOWA, w 2 egzemplarzach opatrzonych podpisem osoby uprawnionej / podpisami osób uprawionych do złożenia wniosku.

Pytania dotyczące konkursu można kierować na adres e-mail: power@cpe.gov.pl oraz telefonicznie: (22) 378 31 68 w godzinach 09.00-12.00.

Dodatkowo, CPE publikuje na swojej stronie internetowej wyjaśnienia dotyczące konkursu oraz odpowiedzi na pytania zadawane przez wnioskodawców, m.in. w ramach FAQ (Frequently Asked Questions).

Linki:
– Strona internetowa Centrum Projektów Europejskich: www.cpe.gov.pl
– Zapoznaj się z prawem i dokumentami, w tym Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020: www.cpe.gov.pl/154,zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami
– Link do ogłoszenia o konkursie nr POWR.04.03.00-IP.07.00-003/16

Za: NGO