ministerstwo_rolnictwa_tabliczka_4x3_fot_TKaczor_ngoplMinister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację 2 zadań publicznych. Oferty należy składać do 7 czerwca 2016 r.

Zadania, których dotyczy konkurs:

1. „Rok 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza – seminaria na temat pogłębienia patriotyzmu i przywiązania do tradycyjnych wartości”, (213,23 kB)

2. „Śladami Żołnierzy Wyklętych – wyjazdy naukowe ukierunkowane na zdobywanie i poszerzanie wiedzy o polskim podziemiu niepodległościowym w latach 1945-1963”. (216,26 kB)

Uczestnikami konkursu mogą być organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w dziedzinach objętych zadaniami.

Celem zadań jest podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, kształtowanie postawy patriotycznej wśród młodzieży z obszarów wiejskich oraz promowanie kultury i historii.

Za: NGO