ministerstwo_rozwoju_MR_tabliczka_4x3_fot_TKaczor_ngopl.jpg

Ministerstwo Rozwoju (jako Instytucja Organizująca Konkurs) podjęło 6 maja 2016 r. decyzję o przesunięciu terminu konkursu na makro-innowacje w temacie „Przerwanie procesu dziedziczonego ubóstwa na obszarach zdegradowanych” z 11-25 maja 2016 r. na 25 maja-20 czerwca 2016 r.

Informacja o zmianie w dokumentacji konkursu do naboru nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-004/16 w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, ogłoszonego 31 marca 2016 r.

Regulamin konkursu został zmieniony w następujących miejscach:

1. Aby zapewnić wysoką jakość zgłaszanych projektów, w tym realne partnerstwo, którego nawiązanie wymaga czasu, IOK podjęła decyzję o przesunięciu terminów naboru z okresu 11-25 maja br. na 25 maja – 20 czerwca br. (pkt I.1, 7.2);

2. Pkt 9 Warunki przekazania dofinansowania – zmodyfikowano zapisy dotyczące wymogów, jakie wnioskodawca winien będzie spełnić na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie tj. jakie dokumenty będzie musiał dostarczyć.

„Przed zawarciem umowy o dofinansowanie wnioskodawca zobowiązany zostanie do dostarczenia:

  • oświadczenia w zakresie tego, że umowa / porozumienie o partnerstwie zostało podpisane przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu;

(…)

Ponadto wnioskodawca zobowiązany zostanie do dostarczenia następujących załączników do umowy:

  • pełnomocnictwa osób reprezentujących strony;
  • oświadczenia o kwalifikowalności podatku od towarów i usług;
  • wniosków o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL 2014”.

Ponadto, skorygowano kilka potknięć językowych, stylistycznych, co nie wpływa na treść Regulaminu.

Za: NGO