0000216162

tpdgdynia.prv.pl

tpdgdynia@wp.pl

ul. Warszawska 45
81-309 Gdynia

Celem  Towarzystwa jest:

– troska o jakość warunków życia dziecka, jego wielostronny rozwój, zdrowie, podmiotowość i godność, a w szczególności: tworzenie społecznego ruchu na rzecz pomocy dzieciom ;
– przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym i ekologicznym; upowszechnianie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i sportu, zachowań proekologicznych ;
– ochrona dzieci przed patologią społeczną, przemocą, złym traktowaniem, bezprawnym wykorzystywanie pracy dziecka, dyskryminacją i innymi formami wykorzystywania i krzywdzenia oraz pomocy dzieciom – ofiarom wypadków losowych, komunikacyjnych i przestępstw ;
– upowszechnianie prorodzinnego, środowiskowego modelu opieki; zapobieganie wychowaniu się dzieci poza rodziną i opieki nad dzieckiem, łagodzenie skutków ubóstwa rodzin wychowujących dzieci ;