Zapoznaj się z otwartymi konkursami ofert:

  1. Konkurs pn. Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka lub klubu dziecięcego lub przez dziennych opiekunów.

– Termin składania ofert wyznacza się od 25 maja do 15 czerwca 2020 r.

https://bip.um.gdynia.pl/otwarte-konkursy-ofert,2185/konkurs-pn-organizacja-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3-sprawowanej-w-formie-zlobka-lub-klubu-dzieciecego-lub-przez-dziennych-opiekunow,552950

2. Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.

– Oferty realizacji zadania należy składać według wzoru określonego w Rozporządzeniu
Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r.
w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych
oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) wraz
z załącznikami za pośrednictwem generatora ofert na stronie internetowej www.witkac.pl,
w terminie do dnia 29.05.2020 r. do godz. 1400.

https://bip.um.gdynia.pl/otwarte-konkursy-ofert,2185/prezydent-miasta-gdyni-oglasza-otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-z-zakresu-pomocy-spolecznej,548481

3. Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert na wybór Partnera w celu realizacji pozakonkursowego Projektu pn. „30+ na start (II)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020; V Oś Priorytetowa Zatrudnienie, Działanie 5.2 Aktywizacja zawodowa; Poddziałanie 5.2.1 Aktywizacja zawodowa – mechanizm ZIT, realizowanego przez Gminę Miasta Gdyni.

– Oferty należy składać w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia o naborze na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, nie później niż do dnia 28 maja 2020 r. do godz. 10.00. 

https://bip.um.gdynia.pl/otwarte-konkursy-ofert,2185/otwarty-konkurs-ofert-na-wybor-partnera-w-celu-realizacji-pozakonkurswoego-projektu-pn-30-na-start-ii,548478

 

Za: Gdynia.pl