Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych |biuro@gdyniapozarzadowa.pl
Home/Aktualności (dotacje), Dotacje, Gminne, Ważne/Zapoznaj się z otwartymi konkursami ofert!

Zapoznaj się z otwartymi konkursami ofert!

Zapoznaj się z otwartymi konkursami ofert:

1) Ogłoszenie konkursu- ośrodek dla chorych na SM

– Termin składania ofert za pośrednictwem systemu www.witkac.pl ustala się do 14 grudnia 2018 r. do godz. 15.00. Potwierdzenie złożenia oferty (wygenerowane automatycznie po prawidłowym złożeniu oferty) wraz z obowiązującymi załącznikami należy złożyć w Gdyńskim Centrum Zdrowia ul. Władysława IV 43 w terminie do 17 grudnia 2018 r. do godz. 15.00.

– https://www.gdynia.pl/bip/otwarte-konkursy-ofert,2185/ogloszenie-konkursu-osrodek-dla-chorych-na-sm,531058

2) Ogłoszenie konkursu- aktywizacja społeczna osób po amputacji krtani

– Termin składania ofert za pośrednictwem systemu www.witkac.pl ustala się do 14 grudnia 2018 r. do godz. 15.00. Potwierdzenie złożenia oferty (wygenerowane automatycznie po prawidłowym złożeniu oferty) wraz z obowiązującymi załącznikami należy złożyć w Gdyńskim Centrum Zdrowia ul. Władysława IV 43 w terminie do 17 grudnia 2018 r. do godz. 15.00.

– https://www.gdynia.pl/bip/otwarte-konkursy-ofert,2185/ogloszenie-konkursu-aktywizacja-spoleczna-osob-po-amputacji-krtani,531050

3) Ogłoszenie konkursu- aktywizacja, integracja, grupy wsparcia

– Termin składania ofert za pośrednictwem systemu www.witkac.pl ustala się do 14 grudnia 2018 r. do godz. 15.00. Potwierdzenie złożenia oferty (wygenerowane automatycznie po prawidłowym złożeniu oferty) wraz z obowiązującymi załącznikami należy złożyć w Gdyńskim Centrum Zdrowia ul. Władysława IV 43 w terminie do 17 grudnia 2018 r. do godz. 15.00.

– https://www.gdynia.pl/bip/otwarte-konkursy-ofert,2185/ogloszenie-konkursu-aktywizacja-integracja-grupy-wsparcia,531052

4) Ogłoszenie konkursu- usługi transportowe

– Termin składania ofert za pośrednictwem systemu www.witkac.pl ustala się do 14 grudnia 2018 r. do godz. 15.00. Potwierdzenie złożenia oferty (wygenerowane automatycznie po prawidłowym złożeniu oferty) wraz z obowiązującymi załącznikami należy złożyć w Gdyńskim Centrum Zdrowia ul. Władysława IV 43 w terminie do 17 grudnia 2018 r. do godz. 15.00.

– https://www.gdynia.pl/bip/otwarte-konkursy-ofert,2185/ogloszenie-konkursu-uslugi-transportowe,531053

5) Ogłoszenie konkursu- zajęcia z dogoterapii

–  Termin składania ofert za pośrednictwem systemu www.witkac.pl ustala się do 14 grudnia 2018 r. do godz. 15.00. Potwierdzenie złożenia oferty (wygenerowane automatycznie po prawidłowym złożeniu oferty) wraz z obowiązującymi załącznikami należy złożyć w Gdyńskim Centrum Zdrowia ul. Władysława IV 43 w terminie do 17 grudnia 2017 r. do godz. 15.00.

– https://www.gdynia.pl/bip/otwarte-konkursy-ofert,2185/ogloszenie-konkursu-zajecia-z-dogoterapii,531055

6) Ogłoszenie konkursu- ośrodek wsparcia dla osób niesłyszących

– Termin składania ofert za pośrednictwem systemu www.witkac.pl ustala się do 14 grudnia 2018 r. do godz. 15.00. Potwierdzenie złożenia oferty (wygenerowane automatycznie po prawidłowym złożeniu oferty) wraz z obowiązującymi załącznikami należy złożyć w Gdyńskim Centrum Zdrowia ul. Władysława IV 43 w terminie do 17 grudnia 2018 r. do godz. 15.00.

–  https://www.gdynia.pl/bip/otwarte-konkursy-ofert,2185/ogloszenie-konkursu-osrodek-wsparcia-dla-osob-nieslyszacych,531057

7) Konkurs na wsparcie realizacji zadania w postaci organizowania społeczności w rejonie ZOH przez prowadzenie centrum aktywnego mieszkańca

– Termin składania ofert wyznacza się na dzień 19 grudnia 2018 r. do godziny 23:59:59. Oferty wpływające po terminie nie będą rozpatrywane.

– https://www.gdynia.pl/bip/otwarte-konkursy-ofert,2185/konkurs-na-wsparcie-realizacji-zadania-w-postaci-organizowania-spolecznosci-w-rejonie-zoh-przez-prowadzenie-centrum-aktywnego-mieszkanca,531317

8) Ogłoszenie o mozliwości pozyskania dotacji na wykonywanie zleconych zadań z zakresu monitoringu środowiska

– Oferty należy składać w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia. W przypadku ofert wysłanych pocztą, liczy się data wpływu do kancelarii ogólnej UM Gdyni. Ostateczny termin składania ofert upływa 28 grudnia 2018 r. o godz. 16:00.

– https://www.gdynia.pl/bip/otwarte-konkursy-ofert,2185/ogloszenie-o-mozliwosci-pozyskania-dotacji-na-wykonywanie-zleconych-zadan-z-zakresu-monitoringu-srodowiska,531752

9) Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania w zakresie edukacji filmowej uczniów

– Oferty należy składać za pośrednictwem generatora ofert na stronie internetowej www.witkac.pl w terminie do 27 grudnia 2018 r., godz. 23:59:59. Po złożeniu oferty w generatorze, o którym mowa w ust. 1 należy dostarczyć do Urzędu Miasta Gdyni w terminie do 28 grudnia 2018 r., godz. 16:00 wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta oraz odpowiednią stronę złożonej w generatorze oferty zawierającą podpisy osób upoważnionych do reprezentowania oferenta,  z dopiskiem na kopercie: „Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania w zakresie edukacji filmowej uczniów – Wydział Edukacji”. W przypadku składania dokumentów, o których mowa w ust. 2 za pośrednictwem operatora pocztowego decyduje moment dotarcia przesyłki do Urzędu Miasta Gdyni.

– https://www.gdynia.pl/bip/otwarte-konkursy-ofert,2185/otwarty-konkurs-ofert-na-wsparcie-realizacji-zadania-w-zakresie-edukacji-filmowej-uczniow,531597

10) Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań w zakresie nauki programowania dzieci w wieku przedszkolnym

–  Oferty należy składać za pośrednictwem generatora ofert na stronie internetowej www.witkac.pl w terminie do 27 grudnia 2018 r., godz. 23:59:59. Po złożeniu oferty w generatorze, o którym mowa w ust. 1 należy dostarczyć do Urzędu Miasta Gdyni w terminie do 28 grudnia 2018 r., godz. 16:00 wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta oraz odpowiednią stronę złożonej w generatorze oferty zawierającą podpisy osób upoważnionych do reprezentowania oferenta, z dopiskiem na kopercie: „Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań w zakresie nauki programowania dzieci w wieku przedszkolnym – Wydział Edukacji”. W przypadku składania dokumentów, o których mowa w ust. 2 za pośrednictwem operatora pocztowego decyduje moment dotarcia przesyłki do Urzędu Miasta Gdyni.

– https://www.gdynia.pl/bip/otwarte-konkursy-ofert,2185/otwarty-konkurs-ofert-na-wsparcie-realizacji-zadan-w-zakresie-nauki-programowania-dzieci-w-wieku-przedszkolnym,531598

11) Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań w zakresie sportowego szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizacji imprez sportowych w 2019r.

– Oferty wraz z obowiązującymi załącznikami wskazanymi poniżej w ust. 2-3 należy składać za pośrednictwem generatora ofert na stronie internetowej www.witkac.pl w terminie do dnia 26 grudnia 2018 r. do godziny 15.oo.

– https://www.gdynia.pl/bip/otwarte-konkursy-ofert,2185/otwarty-konkurs-ofert-na-wsparcie-zadan-w-zakresie-sportowego-szkolenia-dzieci-i-mlodziezy-oraz-organizacji-imprez-sportowych-w-2019-r,531595

12) Konkurs- poprawa sprawności fizycznej i wsparcie psychologiczne

– Termin składania ofert w siedzibie Gdyńskiego Centrum Zdrowia w Gdyni przy ul. Władysława IV 43, II piętro upływa w dniu 14 grudnia 2018 r. o godz. 15.00. (decyduje data i godzina wpływu oferty). Powyższe dotyczy także ofert składanych drogą pocztową. Oferty, które wpłyną lub zostaną złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami należy umieścić w kopercie, z danymi Oferenta z dopiskiem: „OFERTA NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA Z ZAKRESU ZDROWIA PUBLICZNEGO
W OBSZARZE: POPRAWA SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ / WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI . Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem pisemnego powiadomienia przewodniczącego Komisji Konkursowej.

– https://www.gdynia.pl/bip/otwarte-konkursy-ofert,2185/konkurs-poprawa-sprawnosci-fizycznej-i-wsparcie-psychologiczne,531614

13) Konkurs- przeciwdziałanie wysiłkowemu nietrzymaniu moczu

– Termin składania ofert w siedzibie Gdyńskiego Centrum Zdrowia w Gdyni przy ul. Władysława IV 43, II piętro upływa w dniu 14 grudnia 2018 r. o godz. 15.00. (decyduje data i godzina wpływu oferty). Powyższe dotyczy także ofert składanych drogą pocztową. Oferty, które wpłyną lub zostaną złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami należy umieścić w kopercie, z danymi Oferenta z dopiskiem: „OFERTA NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA WYSIŁKOWEMU NIETRZYMANIU MOCZU”. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem pisemnego powiadomienia przewodniczącego Komisji Konkursowej.

– https://www.gdynia.pl/bip/otwarte-konkursy-ofert,2185/konkurs-przeciwdzialanie-wysilkowemu-nietrzymaniu-moczu,531616

14) Konkurs- profilaktyka chorób onkologicznych i edukacji zdrowotnej

– Termin składania ofert w siedzibie Gdyńskiego Centrum Zdrowia w Gdyni przy ul. Władysława IV 43, II piętro upływa w dniu 14 grudnia 2018 r. o godz. 15.00. (decyduje data i godzina wpływu oferty). Powyższe dotyczy także ofert składanych drogą pocztową. Oferty, które wpłyną lub zostaną złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami należy umieścić w kopercie, z danymi Oferenta z dopiskiem:  „OFERTA NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA Z ZAKRESU PROFILAKTYKI CHORÓB ONKOLOGICZNYCH I EDUKACJI ZDROWOTNEJ MIESZKAŃCÓW GDYNI”. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem pisemnego powiadomienia przewodniczącego Komisji Konkursowej.

– https://www.gdynia.pl/bip/otwarte-konkursy-ofert,2185/konkurs-profilaktyka-chorob-onkologicznych-i-edukacji-zdrowotnej,531619

15) Konkurs- poprawa sprawności fizycznej i wsparcie osób z chorobą otępienną, chorobą Alzheimera

–  Termin składania ofert w siedzibie Gdyńskiego Centrum Zdrowia w Gdyni przy ul. Władysława IV 43, II piętro upływa w dniu 14 grudnia 2018 r. o godz. 15.00. (decyduje data i godzina wpływu oferty). Powyższe dotyczy także ofert składanych drogą pocztową. Oferty, które wpłyną lub zostaną złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami należy umieścić w kopercie, z danymi Oferenta z dopiskiem: „OFERTA NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA Z ZAKRESU ZDROWIA PUBLICZNEGO
W OBSZARZE: POPRAWA SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ I WSPARCIE OSÓB STARSZYCH  Z CHOROBĄ OTĘPIENNĄ / CHOROBĄ ALZHEIMERA . Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem pisemnego powiadomienia przewodniczącego Komisji Konkursowej.

– https://www.gdynia.pl/bip/otwarte-konkursy-ofert,2185/konkurs-poprawa-sprawnosci-fizycznej-i-wsparcie-osob-z-choroba-otepienna-choroba-alzheimera,531620

16) Konkurs- wsparcie dzieci z zespołem ADHD

–  Termin składania ofert w siedzibie Gdyńskiego Centrum Zdrowia w Gdyni przy ul. Władysława IV 43, II piętro upływa w dniu 14 grudnia 2018 r. o godz. 15.00. (decyduje data i godzina wpływu oferty). Powyższe dotyczy także ofert składanych drogą pocztową. Oferty, które wpłyną lub zostaną złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami należy umieścić w kopercie, z danymi Oferenta z dopiskiem:  „OFERTA NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA Z ZAKRESU WSPARCIA DZIECI Z ZESPOŁEM ADHD I ICH RODZIN” . Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem pisemnego powiadomienia przewodniczącego Komisji Konkursowej.

– https://www.gdynia.pl/bip/otwarte-konkursy-ofert,2185/konkurs-wsparcie-dzieci-z-zespolem-adhd,531621

17) Konkurs- opieka hospicyjna i paliatywna dla mieszkańców Gdyni

– Termin składania ofert w siedzibie Gdyńskiego Centrum Zdrowia w Gdyni przy ul. Władysława IV 43, II piętro upływa w dniu 14 grudnia 2018 r. o godz. 15.00. (decyduje data i godzina wpływu oferty). Powyższe dotyczy także ofert składanych drogą pocztową. Oferty, które wpłyną lub zostaną złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami należy umieścić w kopercie, z danymi Oferenta z dopiskiem: „OFERTA NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA Z ZAKRESU OPIEKI HOSPICYJNEJ” . Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem pisemnego powiadomienia przewodniczącego Komisji Konkursowej.

– https://www.gdynia.pl/bip/otwarte-konkursy-ofert,2185/konkurs-opieka-hospicyjna-i-paliatywna-dla-mieszkancow-gdyni,531623

18) Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego „Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+- sport, turystyka, rekreacja”

– Oferty należy składać za pośrednictwem generatora ofert na stronie internetowej www.witkac.pl w terminie do 31.12.2018 r., godz. 15:00. Po złożeniu oferty na stronie www.witkac.pl należy dostarczyć do dnia 11.01.2019 r do Centrum Aktywności Seniora wydrukowane z generatora Witkac: potwierdzenie złożenia oferty oraz całą ofertę, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta. W przypadku składania dokumentów, wymienionych w pkt 2, za pośrednictwem operatora pocztowego decyduje moment dotarcia przesyłki do Centrum Aktywności Seniora.

– https://www.gdynia.pl/bip/otwarte-konkursy-ofert,2185/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-organizacja-czasu-wolnego-gdynia-55-sport-turystyka-rekreacja,531143

19) Konkurs- prowadzenie punktu pomocy psychologicznej dla rodziców niemowląt i malych dzieci

– Termin składania ofert w siedzibie Gdyńskiego Centrum Zdrowia w Gdyni przy ul. Władysława IV 43, II piętro upływa w dniu 14 grudnia 2018 r. o godz. 15.00. (decyduje data i godzina wpływu oferty). Powyższe dotyczy także ofert składanych drogą pocztową. Oferty, które wpłyną lub zostaną złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami należy umieścić w kopercie, z danymi Oferenta z dopiskiem: „OFERTA NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA Z ZAKRESU PROWADZENIA PUNKTU POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ DLA RODZICÓW NIEMOWLĄT I MAŁYCH DZIECI” .  Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem pisemnego powiadomienia przewodniczącego Komisji Konkursowej.

– https://www.gdynia.pl/bip/otwarte-konkursy-ofert,2185/konkurs-prowadzenie-punktu-pomocy-psychologicznej-dla-rodzicow-niemowlat-i-malych-dzieci,531618

20) Konkurs- wspieranie rozwoju dzieci z niepełnosprawnościami od urodzenia do 7 roku życia

– Termin składania ofert w siedzibie Gdyńskiego Centrum Zdrowia w Gdyni przy ul. Władysława IV 43, II piętro upływa w dniu 14 grudnia 2018 r. o godz. 15.00. (decyduje data i godzina wpływu oferty). Powyższe dotyczy także ofert składanych drogą pocztową.  Oferty, które wpłyną lub zostaną złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.  Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami należy umieścić w kopercie, z danymi Oferenta z dopiskiem:       „OFERTA NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA Z ZAKRESU WSPIERANIA ROZWOJU DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI I ZAGROZONYCH NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ OD URODZENIA DO 7 ROKU ŻYCIA . Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem pisemnego powiadomienia przewodniczącego Komisji Konkursowej.

– https://www.gdynia.pl/bip/otwarte-konkursy-ofert,2185/konkurs-wspieranie-rozwoju-dzieci-z-niepelnosprawnosciami-od-urodzenia-do-7-roku-zycia,531615

 Za: Gdynia.pl