Zapoznaj się z otwartymi konkursami ofert:

  1. Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+ – prowadzenie i tworzenie klubów seniora w latach 2018-2019

– Oferty należy składać za pośrednictwem generatora ofert na stronie internetowej www.witkac.pl w terminie do dnia 8 grudnia 2017 r., godz. 15:00. 

– Po złożeniu oferty należy dostarczyć do Centrum Aktywności Seniora w terminie do dnia 13 grudnia 2016 r., godz. 15:00 wygenerowane z generatora Witkac.pl potwierdzenie złożenia oferty podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta wraz z ostatnią stroną złożonej w generatorze oferty podpisaną przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta.

– W przypadku składania powyższych dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego decyduje moment dotarcia przesyłki do Centrum Aktywności Seniora.

 http://gdynia.pl/bip/otwarte-konkursy-ofert,2185/organizacja-czasu-wolnego-gdynia-55-prowadzenie-i-tworzenie-klubow-seniora-w-latach-2018-2019,501446

2. Otwarty konkurs ofert: Świadczenie usług opiekuńczysz w formie świetlicy opiekuńczej dla seniorów

– Oferty realizacji zadania należy składać według wzoru określonego w Rozporządzeniu MRPiPS z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300) wraz z załącznikami za pośrednictwem generatora ofert na stronie internetowej witkac.pl, w  terminie do dnia 07.12. 2017 r. do godz. 1400.

– Instrukcja założenia konta w systemie witkac.pl oraz złożenia oferty dostępna jest na stronie internetowej witkac.pl oraz na stronie internetowej www.mopsgdynia.pl – zakładka „Ogłoszenia i komunikaty – Konkursy”. Po wypełnieniu elektronicznego formularza ofert wraz z niezbędnymi załącznikami, należy z systemu wydrukować „Potwierdzenie złożenia oferty” a następnie należy ten dokument podpisać przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych (zgodnie z dokumentem KRS/bądź innym rejestrem lub których uprawnienia wynikają z załączonych pełnomocnictw), opieczętować i dostarczyć w wersji papierowej osobiście do sekretariatu MOPS, ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia, w godzinach od 730 do 1530 do dnia 12.2017 r.  lub przesłać za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na ww. adres.

– W przypadku złożenia za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej, „Potwierdzenia złożenia oferty”, o której mowa w ust. 3, decyduje data wpływu do sekretariatu MOPS w Gdyni.

– http://gdynia.pl/bip/otwarte-konkursy-ofert,2185/otwarty-konkurs-ofert-swiadczenie-uslug-opiekunczych-w-formie-swietlicy-opiekunczej-dla-seniorow,501457

3. W sprawie: ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z dziedziny kultury w roku 2018

– Termin składania ofert w systemie www.witkac.pl oraz podpisanych potwierdzeń złożenia ofert w Kancelarii UMG upływa 14 grudnia 2017 roku (czwartek). W przypadku składania potwierdzenia złożenia oferty za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu do kancelarii Urzędu Miasta Gdyni.

– Oferty należy składać w systemie www.witkac.pl. Po ich złożeniu w systemie należy wydrukować potwierdzenie złożenia oferty. Potwierdzenie, podpisane przez osoby upoważnione, należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia lub przy ul. 10 lutego 24. Na składanym potwierdzeniu należy umieścić informację, iż jest ona kierowana na otwarty konkurs grantowy ogłoszony przez Wydział Kultury Urzędu Miasta Gdyni.

 http://gdynia.pl/bip/otwarte-konkursy-ofert,2185/w-sprawie-ogloszenia-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-z-dziedziny-kultury-w-roku-2018,501462

4. Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich w Gdyni w 2018 roku

– Oferty należy składać za pośrednictwem generatora ofert na stronie internetowej www.witkac.pl w terminie do 7 grudnia 2017 r., godz. 23:59:59. 

– Po złożeniu oferty w generatorze, o którym mowa w ust. 1 należy dostarczyć do Urzędu Miasta Gdyni w terminie do 8 grudnia 2017 r., godz. 16:00 wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta, załączniki do oferty (oryginały lub kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem) oraz odpowiednią stronę złożonej w generatorze oferty zawierającą podpisy osób upoważnionych do reprezentowania oferenta.

– W przypadku składania dokumentów, o których mowa w ust. 2 za pośrednictwem operatora pocztowego decyduje moment dotarcia przesyłki do Urzędu Miasta Gdyni.

– http://gdynia.pl/bip/otwarte-konkursy-ofert,2185/prowadzenie-biura-porad-obywatelskich-w-gdyni-w-2018-roku,501489

5) Ogłoszenie o możliwości pozyskania dotacji na wykonywanie zleconych zadań z zakresu monitoringu środowiska

– Oferty należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia lub  Kancelarii Urzędu Miasta Gdyni, ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia. W przypadku ofert wysłanych pocztą, liczy się data wpływu do kancelarii UM Gdyni. Ostateczny termin składania ofert upływa 11 grudnia 2017 r. do godziny 16:00. 

– http://gdynia.pl/bip/otwarte-konkursy-ofert,2185/ogloszenie-o-mozliwosci-pozyskania-dotacji-na-wykonywanie-zleconych-zadan-z-zakresu-monitoringu-srodowiska,501735

 Więcej na stronie Gdynia.pl