Zapoznaj się z otwartymi konkursami ofert:

  1. Zapewnienie całodobowej opieki w domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku

– Oferty realizacji zadania należy składać według wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r.
w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z  wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) wraz
z załącznikami za pośrednictwem generatora ofert na stronie internetowej witkac.pl, w  terminie do dnia 25.09.2020 r. do godz. 1400.

https://bip.um.gdynia.pl/otwarte-konkursy-ofert,2185/zapewnienie-calodobowej-opieki-w-domu-pomocy-spolecznej-dla-osob-w-podeszlym-wieku,556287

 

Za: Gdynia.pl