Zapoznaj się z otwartymi konkursami ofert:

 1) Konkurs Placówka Wsparcia Dziennego w Dzielnicy Karwiny

– Oferty należy składać w terminie do dnia 15.10.2018 r. do godz. 23:59.

– Ofertę realizacji zadania należy składać według wzoru określonego w Rozporządzeniu MRPiPS z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300) wraz z załącznikami (kosztorys i harmonogram realizacji zadania dla każdego roku oddzielnie) za pośrednictwem generatora ofert na stronie internetowej www.witkac.pl, w terminie do dnia 15.10.2018 do godz. 23.59. Instrukcja założenia konta w systemie witkac.pl oraz złożenia oferty dostępna jest na stronie internetowej www.witkac.pl oraz na stronie internetowej www.mopsgdynia.pl – zakładka „Ogłoszenia i komunikaty – Konkursy”.

– Po wypełnieniu elektronicznego formularza ofert, należy z systemu wydrukować „Potwierdzenie złożenia oferty” a następnie należy ten dokument podpisać przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych (zgodnie z dokumentem KRS/bądź innym rejestrem lub których uprawnienia wynikają z załączonych pełnomocnictw), opieczętować i dostarczyć w wersji papierowej osobiście do siedziby ZPS w Gdyni przy ul. Wejherowskiej 65, 81-049 Gdynia, do dnia 16.10.2018 r.  do godziny 12:00, lub przesłać za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na ww. adres. Wraz z „Potwierdzeniem złożenia oferty” oferent zobowiązany jest złożyć:
4.1. kopię aktualnego statutu lub innego, właściwego aktu erekcyjnego,
4.2. dokumenty poświadczające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe wychowawców oraz kierownika placówki wsparcia dziennego.

– W przypadku złożenia „Potwierdzenia złożenia oferty” wraz z wymaganymi załącznikami, o których mowa w ust. 4, za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej, decyduje data wpływu do ZPS w Gdyni. Oferty, które wpłyną po ww. terminie, nie będą podlegać ocenie.

– https://www.gdynia.pl/bip/otwarte-konkursy-ofert,2185/konkurs-placowka-wsparcia-dziennego-w-dzielnicy-karwiny-528329,528329

2) Wzmacnianie współpracy podmiotów lokalnych w obszarze bezdomności w Gdyni

– Oferty  składane wyłącznie w systemie www.witkac.pl –  termin składania ofert do dnia 22 października 2018 r. do godz. 14.00.  „Potwierdzenie złożenia oferty” wydrukowane i podpisane z systemu witkac.pl prosimy złożyć w wersji papierowej  – do dnia 23 października 2018 r. w sekretariacie MOPS w Gdyni do godz. 15.30.

– https://www.gdynia.pl/bip/otwarte-konkursy-ofert,2185/wzmacnianie-wspolpracy-podmiotow-lokalnych-w-obszarze-bezdomnosci-w-gdyni,528848

 Za: Gdynia.pl