Zapoznaj się z otwartymi konkursami ofert:

  1.  Otwarty konkurs ofert: projektowanie elementów rozwijaących przestrzeń publiczną na terenie dawnej wsi Oksywie oraz ul. Dickmana i Śmidowicza

– Termin składania ofert wyznacza się na dzień 27 lutego 2018 r. do godziny 23:59:59Oferty wpływające po terminie nie będą rozpatrywane.

– Oferty należy składać za pośrednictwem generatora ofert na stronie internetowej www.witkac.pl. Po złożeniu oferty w generatorze, o którym mowa w pkt 1, należy dostarczyć do Laboratorium Innowacji Społecznych w terminie do 28 lutego 2018 r. do godziny 15:00 wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta, oryginały załączników, o których mowa w pkt 12.1.2 i 12.1.4 niniejszego ogłoszenia, oraz odpowiednią stronę złożonej w generatorze oferty zawierającą podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Oferenta (uwaga: nie ma potrzeby składania pełnej oferty w wersji papierowej). Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie w pokoju F 1.01, budynek IV, PPNT Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, z dopiskiem na kopercie: „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu projektowania elementów rozwijających przestrzeń publiczną w obrębie podobszaru rewitalizacji obejmującego część dzielnicy Oksywie – rejon dawnej wsi Oksywie oraz rejon ulic Dickmana i Śmidowicza“.

 http://gdynia.pl/bip/otwarte-konkursy-ofert,2185/otwarty-konkurs-ofert-projektowanie-elementow-rozwijajacych-przestrzen-publiczna-na-terenie-dawnej-wsi-oksywie-oraz-ul-dickmana-i-smidowicza,516668

3) Otwarty konkurs ofert: projektowanie elementów rozwijających przestrzeń publiczną w obrębie zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja w 2018r.

– Termin składania ofert wyznacza się na dzień 27 lutego 2018 r. do godziny 23:59:59. Oferty wpływające po terminie nie będą rozpatrywane.

– Oferty należy składać za pośrednictwem generatora ofert na stronie internetowej www.witkac.pl. Po złożeniu oferty w generatorze, o którym mowa w pkt 1, należy dostarczyć do Laboratorium Innowacji Społecznych w terminie do 28 lutego 2018 r. do godziny 15:00 wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta, załączniki do oferty, o których mowa w pkt 12.1.2 i 12.1.4 niniejszego ogłoszenia, oraz odpowiednią stronę złożonej w generatorze oferty zawierającą podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Oferenta (uwaga: nie ma potrzeby drukowania pełnej treści oferty). Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie w pokoju F 1.01, budynek IV, PPNT Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, z dopiskiem na kopercie: „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu projektowania elementów rozwijających przestrzeń publiczną w obrębie zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja“. W przypadku składania powyższych dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego decyduje moment wpływu dokumentów do sekretariatu Laboratorium Innowacji Społecznych.

– http://gdynia.pl/bip/otwarte-konkursy-ofert,2185/otwarty-konkurs-ofert-projektowanie-elementow-rozwijajacych-przestrzen-publiczna-w-obrebie-zachodniej-czesci-dzielnicy-witomino-radiostacja-w-2018-r,516670

4) Otwarty konkurs ofert: projektowanie elementów budzących tożsamość przestrzeni w obrebie osiedla Zamenhofa-Opata Hackiego w 2018 roku.

– Termin składania ofert wyznacza się na dzień 27 lutego 2018 r. do godziny 23:59:59. Oferty wpływające po terminie nie będą rozpatrywane.

– Oferty należy składać za pośrednictwem generatora ofert na stronie internetowej www.witkac.pl. Po złożeniu oferty w generatorze, o którym mowa w pkt 1, należy dostarczyć do Laboratorium Innowacji Społecznych w terminie do 28 lutego 2018 r. do godziny 15:00 wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta, załączniki do oferty, o których mowa w pkt 12.1.1 i 12.1.4 niniejszego ogłoszenia, oraz odpowiednią stronę złożonej w generatorze oferty zawierającą podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Oferenta (uwaga: nie ma potrzeby drukowania pełnej treści oferty). Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie w pokoju F 1.01, budynek IV, PPNT Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, z dopiskiem na kopercie: „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu projektowania elementów budzących tożsamość przestrzeni w obrębie osiedla Zamenhofa-Opata Hackiego“. W przypadku składania powyższych dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego decyduje moment wpływu dokumentów do sekretariatu Laboratorium Innowacji Społecznych.

 http://gdynia.pl/bip/otwarte-konkursy-ofert,2185/otwarty-konkurs-ofert-projektowanie-elementow-budzacych-tozsamosc-przestrzeni-w-obrebie-osiedla-zamenhofa-opata-hackiego-w-2018-roku,516672

5) Wspieranie oddolnych inicjatyw mieszkańców zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja w 2018 roku

– Termin składania ofert wyznacza się na dzień 5 marca 2018 r. do godziny 23:59:59.  Oferty wpływające po terminie nie będą rozpatrywane.

– Oferty należy składać za pośrednictwem generatora ofert na stronie internetowej www.witkac.pl. Po złożeniu oferty w generatorze, o którym mowa w pkt 1, należy dostarczyć do Laboratorium Innowacji Społecznych w terminie do 6 marca 2018 r. do godziny 15:00 wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta, załączniki do oferty, o których mowa w pkt 12.2 – jeśli dotyczy, niniejszego ogłoszenia, oraz odpowiednią stronę złożonej w generatorze oferty zawierającą podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Oferenta (uwaga: nie ma potrzeby drukowania całej oferty). Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie w pokoju F 1.01, budynek IV, PPNT Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, z dopiskiem na kopercie: „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu wspierania oddolnych inicjatyw mieszkańców zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja“.
W przypadku składania powyższych dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego decyduje moment wpływu dokumentów do sekretariatu Laboratorium Innowacji Społecznych.

– http://gdynia.pl/bip/otwarte-konkursy-ofert,2185/wspieranie-oddolnych-inicjatyw-mieszkancow-zachodniej-czesci-dzielnicy-witomino-radiostacja-w-2018-roku,516833

6) Wspieranie oddolnych inicjatyw mieszkańców osiedla Zamenhofa-Opata Hackiego w 2018 roku

– Termin składania ofert wyznacza się na dzień 5 marca 2018 r. do godziny 23:59:59. Oferty wpływające po terminie nie będą rozpatrywane.

–  Oferty należy składać za pośrednictwem generatora ofert na stronie internetowej www.witkac.pl. Po złożeniu oferty w generatorze, o którym mowa w pkt 1, należy dostarczyć do Laboratorium Innowacji Społecznych w terminie do 6 marca 2018 r. do godziny 15:00 wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta, załączniki do oferty, o których mowa w pkt 12.2 – jeśli dotyczy, niniejszego ogłoszenia, oraz odpowiednią stronę złożonej w generatorze oferty zawierającą podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Oferenta (uwaga: nie ma potrzeby drukowania całej oferty). Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie w pokoju F 1.01, budynek IV, PPNT Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, z dopiskiem na kopercie: „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu wspierania oddolnych inicjatyw mieszkańców osiedla Zamenhofa-Opata Hackiego“.

– http://gdynia.pl/bip/otwarte-konkursy-ofert,2185/wspieranie-oddolnych-inicjatyw-mieszkancow-osiedla-zamenhofa-opata-hackiego-w-2018-roku,516822

7) Wspieranie oddolnych inicjatyw mieszkańców Oksywia w 2018 roku

– Termin składania ofert wyznacza się na dzień 5 marca 2018 r. do godziny 23:59:59. Oferty wpływające po terminie nie będą rozpatrywane.

– Oferty należy składać za pośrednictwem generatora ofert na stronie internetowej www.witkac.pl. Po złożeniu oferty w generatorze, o którym mowa w pkt 1, należy dostarczyć do Laboratorium Innowacji Społecznych w terminie do 6 marca 2018 r. do godziny 15:00 wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta, załączniki do oferty, o których mowa w pkt 12.2 – jeśli dotyczy, niniejszego ogłoszenia, oraz odpowiednią stronę złożonej w generatorze oferty zawierającą podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Oferenta (uwaga: nie ma potrzeby drukowania całej oferty). Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie w pokoju F 1.01, budynek IV, PPNT Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, z dopiskiem na kopercie: „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu wspierania oddolnych inicjatyw mieszkańców Oksywia“. W przypadku składania powyższych dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego decyduje moment wpływu dokumentów do sekretariatu Laboratorium Innowacji Społecznych.

– http://gdynia.pl/bip/otwarte-konkursy-ofert,2185/w,516809

8) Prowadzenie punktu dystrybucji wsparcia żywnościowego

– Oferty realizacji zadania należy składać według wzoru określonego w Rozporządzeniu MRPiPS z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300) wraz z załącznikami za pośrednictwem generatora ofert na stronie internetowej witkac.pl, w  terminie do dnia 01.03.2018 r. do godz. 1400. Instrukcja założenia konta w systemie witkac.pl oraz złożenia oferty dostępna jest na stronie internetowej witkac.pl oraz na stronie internetowej www.mopsgdynia.pl – zakładka „Ogłoszenia i komunikaty – Konkursy”.

– Po wypełnieniu elektronicznego formularza ofert wraz z niezbędnymi załącznikami, należy z systemu wydrukować „Potwierdzenie złożenia oferty” a następnie należy ten dokument podpisać przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych (zgodnie z dokumentem KRS/bądź innym rejestrem lub których uprawnienia wynikają z załączonych pełnomocnictw), opieczętować i dostarczyć w wersji papierowej osobiście do sekretariatu MOPS, ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia, w godzinach od 730 do 1530 do dnia 02.03.2018 r.  lub przesłać za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na ww. adres. W przypadku złożenia za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej, „Potwierdzenia złożenia oferty”, o której mowa w ust. 3, decyduje data wpływu do sekretariatu MOPS w Gdyni.

 http://gdynia.pl/bip/otwarte-konkursy-ofert,2185/prowadzenie-punktu-dystrybucji-wsparcia-zywnosciowego,517024

 Za: Gdynia.pl