Zapoznaj się z otwartymi konkursami ofert:

1) Otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań z zakresu podnoszenia aktywności młodzieży na rzecz spoleczności lokalnej

– Termin składania ofert wyznacza się do dnia 10 sierpnia 2018 r. do godziny 16.00. Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

– Oferty należy składać w systemie www.witkac.pl.  Wygenerowane przez system potwierdzenie złożenia oferty wraz z podpisami osób upoważnionych należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, z dopiskiem na kopercie: „Otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego o wsparcie lub powierzenie zadań z zakresu podnoszenia aktywności młodzieży na rzecz społeczności lokalnej – Wydział Edukacji”. Termin składania ofert w systemie www.witkac.pl oraz złożenia podpisanych potwierdzeń upływa z dniem 10.08.2018 r. W przypadku składania potwierdzenia za pośrednictwem poczty decyduje data jego wpływu do Kancelarii Urzędu Miasta Gdyni.

– http://gdynia.pl/bip/otwarte-konkursy-ofert,2185/otwarty-konkurs-ofert-na-wspieranie-zadan-z-zakresu-podnoszenia-aktywnosci-mlodziezy-na-rzecz-spolecznosci-lokalnej,525572

Za: Gdynia.pl