Zapoznaj się z otwartymi konkursami ofert:

  1. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Prowadzenie Klubu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi”

– Oferty realizacji zadania należy składać do dnia 22.12.2020r. do godz.14:00 za pośrednictwem generatora ofert na stronie internetowej www.witkac.pl;

https://bip.um.gdynia.pl/otwarte-konkursy-ofert,2185/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-pod-nazwa-prowadzenie-klubu-samopomocy-dla-osob-z-zaburzeniami-psychicznymi,558536

2. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z edukacji w zakresie zrównoważonego rozwoju z uwzględnieniem zmian klimatycznych.

– Oferty należy składać za pośrednictwem generatora ofert na stronie internetowej www.witkac.pl w terminie do 17 grudnia 2020 r., godz. 18:00.
2. Po złożeniu oferty w generatorze, o którym mowa w ust. 1, należy dostarczyć do Urzędu Miasta Gdyni w terminie do 18 grudnia 2020 r. wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty oraz ofertę wraz z obowiązującymi załącznikami, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta z dopiskiem na kopercie: „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z edukacji w zakresie zrównoważonego rozwoju z uwzględnieniem zmian klimatycznych”.

https://bip.um.gdynia.pl/otwarte-konkursy-ofert,2185/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-z-edukacji-w-zakresie-zrownowazonego-rozwoju-z-uwzglednieniem-zmian-klimatycznych,558315

3. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w roku 2021

– Termin składania ofert w generatorze www.witkac.pl oraz podpisanych potwierdzeń złożenia ofert w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni upływa 7 (siódmego) grudnia  2020 roku (poniedziałek). Decyduje data wpływu oferty do kancelarii, nie data stempla pocztowego.

– Oferty należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert www.witkac.pl. Po wypełnieniu poszczególnych pól generatora, system generuje ofertę zgodną z obowiązującym wzorem.
Po złożeniu oferty w systemie należy wydrukować potwierdzenie złożenia oferty. Potwierdzenie, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia lub przy ul. 10 lutego 24. Na składanym potwierdzeniu należy umieścić informację, iż jest ono kierowane na otwarty konkurs grantowy ogłoszony przez Wydział Kultury Urzędu Miasta Gdyni. W przypadku składania oferty przez pełnomocnika/pełnomocników, pełnomocnictwo do podpisania oferty musi zostać dołączone do składanego potwierdzenia złożenia oferty.

https://bip.um.gdynia.pl/otwarte-konkursy-ofert,2185/ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-z-zakresu-kultury-w-roku-2021,557866

4. Otwarty konkurs ofert na zaprojektowanie elementów rozwijających przestrzeń publiczną w obrębie dzielnicy Oksywie

– Termin składania ofert wyznacza się na dzień 28.01.2021 r. do godziny 23:59:59. Oferty wpływające po terminie nie będą rozpatrywane.

 Za: Gdynia.pl