Zapoznaj się z otwartymi konkursami ofert:

  1. Otwarty konkurs ofert z zakresu projektowania wydarzeń na rzecz integracji mieszkańców osiedla ZOH w 2017r.

    – Termin składania ofert wyznacza się na dzień 28 września 2017 r. do godziny 23:59:59.  Oferty wpływające po terminie nie będą rozpatrywane.

    – Oferty należy składać za pośrednictwem generatora ofert na stronie internetowej www.witkac.pl. Po złożeniu oferty w generatorze, o którym mowa w pkt 1, należy dostarczyć do Laboratorium Innowacji Społecznych w terminie do 29 września 2017 r. do godziny 16:00 wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta, załączniki do oferty (oryginały lub kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem), o których mowa w pkt 12.1 niniejszego ogłoszenia, oraz odpowiednią stronę złożonej w generatorze oferty zawierającą podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Oferenta. Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie w pokoju F 1.01, budynek IV, PPNT Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, z dopiskiem na kopercie: „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu projektowania wydarzeń na rzecz integracji mieszkańców wokół przestrzeni wspólnej osiedla Zamenhofa-Opata Hackiego“. W przypadku składania powyższych dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego decyduje moment wpływu dokumentów do sekretariatu Laboratorium Innowacji Społecznych.

2) Otwarty konkurs ofert: wspieranie oddolnych inicjatyw mieszkańców zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja w 2017 roku

– Termin składania ofert wyznacza się na dzień 5 października 2017 r. do godziny 23:59:59. Oferty wpływające po terminie nie będą rozpatrywane.

– Oferty należy składać za pośrednictwem generatora ofert na stronie internetowej www.witkac.pl. Po złożeniu oferty w generatorze, o którym mowa w pkt 1, należy dostarczyć do Laboratorium Innowacji Społecznych w terminie do 6 października 2017 r. do godziny 16:00 wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta, załączniki do oferty (oryginały lub kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem), o których mowa w pkt 12.1 niniejszego ogłoszenia, oraz odpowiednią stronę złożonej w generatorze oferty zawierającą podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Oferenta. Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie w pokoju F 1.01, budynek IV, PPNT Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, z dopiskiem na kopercie: „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu wspierania oddolnych inicjatyw mieszkańców zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja“. W przypadku składania powyższych dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego decyduje moment wpływu dokumentów do sekretariatu Laboratorium Innowacji Społecznych.

http://gdynia.pl/bip/otwarte-konkursy-ofert,2185/otwarty-konkurs-ofert-wspieraniea-oddolnych-inicjatyw-mieszkancow-zachodniej-czesci-dzielnicy-witomino-radiostacja-w-2017-roku,498677

3) Otwarty konkurs ofert: wspieranie oddolnych inicjatyw mieszkańców osiedla Zamenhofa-Opata Hackiego w 2017 roku

– Termin składania ofert wyznacza się na dzień 5 października 2017 r. do godziny 23:59:59. Oferty wpływające po terminie nie będą rozpatrywane.

– Oferty należy składać za pośrednictwem generatora ofert na stronie internetowej www.witkac.pl. Po złożeniu oferty w generatorze, o którym mowa w pkt 1, należy dostarczyć do Laboratorium Innowacji Społecznych w terminie do 6 października 2017 r. do godziny 16:00 wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta, załączniki do oferty (oryginały lub kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem), o których mowa w pkt 12.1 niniejszego ogłoszenia, oraz odpowiednią stronę złożonej w generatorze oferty zawierającą podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Oferenta. Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie w pokoju F 1.01, budynek IV, PPNT Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, z dopiskiem na kopercie: „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu wspierania oddolnych inicjatyw mieszkańców osiedla Zamenhofa-Opata Hackiego“. W przypadku składania powyższych dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego decyduje moment wpływu dokumentów do sekretariatu Laboratorium Innowacji Społecznych.

– http://gdynia.pl/bip/otwarte-konkursy-ofert,2185/otwarty-konkurs-ofert-wspieranie-oddolnych-inicjatyw-mieszkancow-osiedla-zamenhofa-opata-hackiego-w-2017-roku,498674

Więcej na stronie Gdynia.pl