Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych |biuro@gdyniapozarzadowa.pl
Home/Aktualności (dotacje), Dotacje, Gminne, Ważne/Zapoznaj się z otwartymi konkursami ofert!

Zapoznaj się z otwartymi konkursami ofert!

Zapoznaj się z otwartymi konkursami ofert:

 

  1. Konkurs- Asystent społeczny osoby z niepełnosprawnością

–  Termin składania ofert za pośrednictwem systemu www.witkac.pl ustala się do 9 maja 2019 r. do godz. 15.00. Potwierdzenie złożenia oferty (wygenerowane automatycznie po prawidłowym złożeniu oferty) wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Gdyńskim Centrum Zdrowia, ul. Władysława IV 43 w terminie do 10 maja 2019 r. do godz. 15.00.

 https://www.gdynia.pl/bip/otwarte-konkursy-ofert,2185/konkurs-asystent-spoleczny-osoby-z-niepelnosprawnoscia,536322

2) Otwarty konkurs ofert na wybór Partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji pozakonkursowego Projektu pn. ” 30+ na start (II)”.

– Oferty należy składać w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia o naborze na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, nie później niż do dnia 29 kwietnia 2019 r. do godz. 10.00.  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie zwrócone oferentom w stanie nienaruszonym.

– https://www.gdynia.pl/bip/otwarte-konkursy-ofert,2185/otwarty-konkurs-ofert-na-wybor-partnera-w-celu-wspolnego-przygotowania-i-realizacji-pozakonkursowego-projektu-pn-30-na-start-ii,536045

3) Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania- „Prowadzenie na terenie Gdyni lokalnego ośrodka Kibice Razem”

– Oferty wraz z obowiązującymi załącznikami wskazanymi poniżej w ust. 2 należy składać za pośrednictwem generatora ofert na stronie internetowej www.witkac.pl w terminie do dnia 11 kwietnia 2019 r. do godziny 15.oo.

–  https://www.gdynia.pl/bip/otwarte-konkursy-ofert,2185/otwarty-konkurs-ofert-na-wsparcie-realizacji-zadania-prowadzenie-na-terenie-gdyni-lokalnego-osrodka-kibice-razem,535484

4) Otwarty konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania oddolnych inicjtyw mieszkańców

– Termin składania ofert wyznacza się na dzień 14 kwietnia 2019 r. do godziny 23:59:59. Oferty wpływające po terminie nie będą rozpatrywane. W ciągu 7 dni od upływu terminu składania ofert lista podmiotów ubiegających się o dotacje, rodzaj zadania oraz wielkość wnioskowanej dotacji zostanie opublikowana:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Laboratorium Innowacji Społecznych,
2) na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych,
3) na stronie internetowej www.gdynia.pl.
5) Otwarty nabór na Partnera dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych do współrealizacji Projektu
– Szczegółowe zasady naboru oraz kryteria wyboru Partnera określa Regulamin naboru stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia. Nabór jest prowadzony w okresie od dnia 21 marca 2019 roku do dnia 10 kwietnia 2019 roku. Organizatorem naboru jest Laboratorium Innowacji Społecznych z siedzibą przy ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia; tel.: 58 727 39 01, fax: 58 727 39 00. Informacji w sprawie naboru udziela Monika Listwoń – tel. 58 727 39 21, m.listwon@lis.gdynia.pl.

 

 

Za: Gdynia.pl