Zapoznaj się z otwartymi konkursami ofert:

1) Otwarty konkurs ofert, zadanie publiczne na przygotowanie i dostarczenie posiłkow osobom objętym wsparciem przez MOPS w Gdyni
  • Oferty realizacji zadania należy składać według wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r.
    w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z  wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) wraz
    z załącznikami za pośrednictwem generatora ofert na stronie internetowej witkac.pl, w  terminie do dnia 01.10.2021 r. do godz. 1400.
  • https://bip.um.gdynia.pl/otwarte-konkursy-ofert,2185/otwarty-konkurs-ofert-zadanie-publiczne-na-przygotowanie-i-dostarczanie-posilkow-osobom-objetym-wsparciem-przez-mops-w-gdyni,565944

 Za: Gdynia.pl