Zapoznaj się z otwartymi konkursami ofert:

  1. Konkurs na realizację zadania publicznegsterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących oraz kotów właścicielskich

– Oferty należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia lub przy ul. 10 lutego 24. Na ofercie należy zaznaczyć iż  jest ona kierowana na otwarty konkurs ofert, ogłoszony przez Wydział Środowiska Urzędu Miasta Gdyni. Termin składania ofert upływa z dniem 21 czerwca 2018 roku. W przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu do kancelarii Urzędu Miasta Gdyni.

– http://gdynia.pl/bip/otwarte-konkursy-ofert,2185/konkurs-na-realizacje-zadania-publicznego-sterylizacja-i-kastracja-kotow-wolno-zyjacych-oraz-kotow-wlascicielskich,522851

2) Otwarty konkurs ofert: projektowanie elementów rozwijających przestrzeń publiczną- Witomino-Radiostacja

– Termin składania ofert wyznacza się na dzień 21 czerwca 2018 r. do godziny 23:59:59. Oferty wpływające po terminie nie będą rozpatrywane.

– Oferty należy składać za pośrednictwem generatora ofert na stronie internetowej www.witkac.pl. Po złożeniu oferty w generatorze, o którym mowa w pkt 1, należy dostarczyć do Laboratorium Innowacji Społecznych w terminie do 22 czerwca 2018 r. do godziny 10:00 wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta, załączniki do oferty, o których mowa w pkt 12.1.2 i 12.1.4 niniejszego ogłoszenia, oraz odpowiednią stronę złożonej w generatorze oferty zawierającą podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Oferenta (uwaga: nie ma potrzeby drukowania pełnej treści oferty). Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie w sekretariacie Laboratorium Innowacji Społecznych, ul. Żeromskiego 31 81-346 Gdynia, z dopiskiem na kopercie: „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu projektowania elementów rozwijających przestrzeń publiczną w obrębie zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja“. W przypadku składania powyższych dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego decyduje moment wpływu dokumentów do sekretariatu Laboratorium Innowacji Społecznych.

– http://gdynia.pl/bip/otwarte-konkursy-ofert,2185/otwarty-konkurs-ofert-projektowanie-elementow-rozwijajacych-przestrzen-publiczna-witomino-radiostacja,522746

3) Otwarty konkurs ofert: projektowanie elementów rozwijających przestrzeń publiczną- Oksywie

– Termin składania ofert wyznacza się na dzień 21 czerwca 2018 r. do godziny 23:59:59. Oferty wpływające po terminie nie będą rozpatrywane.

–  Oferty należy składać za pośrednictwem generatora ofert na stronie internetowej www.witkac.pl. Po złożeniu oferty w generatorze, o którym mowa w pkt 1, należy dostarczyć do Laboratorium Innowacji Społecznych w terminie do 22 czerwca 2018 r. do godziny 10:00 wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta, oryginały załączników, o których mowa w pkt 12.1.2 i 12.1.4 niniejszego ogłoszenia, oraz odpowiednią stronę złożonej w generatorze oferty zawierającą podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Oferenta (uwaga: nie ma potrzeby składania pełnej oferty w wersji papierowej). Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie do sekretariatu LIS (ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia) z dopiskiem na kopercie: „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu projektowania elementów rozwijających przestrzeń publiczną w obrębie podobszaru rewitalizacji obejmującego część dzielnicy Oksywie – rejon dawnej wsi Oksywie oraz rejon ulic Dickmana i Śmidowicza“. W przypadku składania powyższych dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego decyduje moment wpływu dokumentów do sekretariatu Laboratorium Innowacji Społecznych.

– http://gdynia.pl/bip/otwarte-konkursy-ofert,2185/otwarty-konkurs-ofert-projektowanie-elementow-rozwijajacych-przestrzen-publiczna-oksywie,522744

Za: Gdynia.pl