Zapoznaj się z otwartymi konkursami ofert:

1) Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz zadań z zakresu edukacji prawnej
– Oferty oraz załączniki w wersji elektronicznej należy składać za pośrednictwem generatora ofert na stronie internetowej www.witkac.pl w terminie do 8 grudnia 2021 r., godz. 23:59:59.
2) Otwarty konkurs ofert, zadanie publiczne pn.: Prowadzenie Klubu terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych, mieszkańców Gdyni
– Oferty realizacji zadania należy składać według wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z  wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) wraz z załącznikami za pośrednictwem generatora ofert na stronie internetowej witkac.pl, w  terminie do dnia 09.12.2021 r. do godz. 1400.
3) Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury w roku 2022r.
– Termin składania ofert w generatorze www.witkac.pl oraz podpisanych potwierdzeń złożenia ofert w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni wyznacza się do 10 grudnia 2021 roku (piątek).
Decyduje data wpływu oferty do kancelarii, nie data stempla pocztowego. Oferty wpływające po tej dacie nie będą rozpatrywane. W przypadku przesyłania potwierdzenie złożenia oferty pocztą korespondencję należy kierować na adres: Wydział Kultury, Urząd Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
4) Otwarty konkurs ofert na wykonanie zleconych zadań z zakresu monitoringu środowiska przez podmioty spoza sektora finansów publicznych
– Oferty należy składać w kancelarii Urzędu Miasta Gdyni, przy ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia. W przypadku ofert wysłanych pocztą, liczy się data wpływu do kancelarii UM Gdyni.
Ostateczny termin składania ofert upływa 14.12.2021.
5) Otwarty konkurs ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy Typu B dla 30 osób
– Oferty realizacji zadania należy składać wraz z załącznikami za pośrednictwem generatora ofert na stronie internetowej www.witkac.pl, w terminie do dnia 14.12.2021r do godz. 14:00
6) Otwarty konkurs ofert na: Przygotowanie i dostarczenie posiłków uczestnikom Środowiskowego Domu Samopomocy Wąsowicza 3 oraz Maciejewicza 11
–  Oferty realizacji zadania należy składać wraz z załącznikami za pośrednictwem generatora ofert na stronie internetowej www.witkac.pl, w terminie do dnia 14.12.2021r do godz. 14:00

 Za: Gdynia.pl