Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych |biuro@gdyniapozarzadowa.pl
Home/Aktualności (dotacje), Dotacje, Gminne, Ważne/Zapoznaj się z otwartymi konkursami ofert!

Zapoznaj się z otwartymi konkursami ofert!

Zapoznaj się z otwartymi konkursami ofert:

  1. Wspieranie samotnych matek i rodzin ubogich

– Oferty  składane wyłącznie w systemie www.witkac.pl –  termin składania ofert do dnia 28 lutego 2019 r. do godz. 14.00. „Potwierdzenie złożenia oferty” wydrukowane z systemu witkac.pl i podpisane, prosimy złożyć w wersji papierowej  – do dnia 01 marca 2019 r. w sekretariacie MOPS w Gdyni do godz. 15.30. Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 30 dni od upływu terminu składania ofert.

– https://www.gdynia.pl/bip/otwarte-konkursy-ofert,2185/wspieranie-samotnych-matek-i-rodzin-ubogich,533968

2) Ogłoszenie konkursu ofert o wsparcie lub powierzenie zadań z zakresu wdrażania dobrych praktyk proj.w 2019r.

– Termin składania ofert wyznacza się do dnia 25 lutego 2019 r. do godziny 16.00.  Oferty wpływające po terminie nie będą rozpatrywane.

– https://www.gdynia.pl/bip/otwarte-konkursy-ofert,2185/otwarty-konkurs-ofert-na-powierzenie-lub-wsparcie-realizacji-zadania-publicznego-z-zakresu-wdrazania-dobrych-praktyk-projektowych-w-2019-roku,533545

3)  Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu wspierania inicjatyw mieszkańców obszarów rewitalizowanych w latach 2019-2021

– Oferty należy składać za pośrednictwem generatora ofert na stronie internetowej www.witkac.pl. Po złożeniu oferty w generatorze, o którym mowa w pkt 1, należy dostarczyć do Laboratorium Innowacji Społecznych w terminie do 21 lutego 2019 r. do godziny 12:00 wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta, załączniki do oferty, o których mowa w pkt 12.2 niniejszego ogłoszenia – jeśli dotyczy, oraz odpowiednią stronę złożonej w generatorze oferty zawierającą podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Oferenta (uwaga: nie ma potrzeby drukowania całej oferty). Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie w sekretariacie LIS, ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia, z dopiskiem na kopercie: „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu wspierania oddolnych inicjatyw mieszkańców obszarów rewitalizowanych w latach 2019-2021“.

– https://www.gdynia.pl/bip/otwarte-konkursy-ofert,2185/otwarty-konkurs-ofert-na-powierzenie-lub-wsparcie-realizacji-zadania-z-zakresu-wspierania-inicjatyw-mieszkancow-obszarow-rewitalizowanych,533709

Za: Gdynia.pl

 

 

Za: Gdynia.pl